Статус в Україні

Видання "Чорноморська минувшина" офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з загальнодержавною сферою розповсюдження.
Свідоцтво про державну реєстрацію № 17749-6599P від 03.05.11 р. (копія свідоцтва)

Видання "Чорноморська минувшина" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт:

  • з історичних наук (наказ від 23.09.20 р.)

Бази данних наукової інформації

Index Copernicus Journals Master List - це база даних наукових журналів, яка індексує понад 13,000 назв видань з усього світу та всіх галузей наукового знання.
Зареєстровані журнали проходять сувору всебічну оцінку щодо дотримання ними наукових та професійних стандартів. Міністерство науки та вищої освіти Польщі має базу даних IC Journals Master List у списку баз даних, індексація в яких позитивно впливає на оцінку наукових журналів під час експертиз, що проводяться Міністерством.
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46668

The Slavic Humanities Index є бібліографічною базою даних в області досліджень Центральної, Східної та Південно-Східної Європи. Ця всеосяжна база даних забезпечує доступ до наукової і культурної періодики, виданої в Білорусі, Боснії і Герцеговині, Болгарії, Хорватії, Чеській Республіці, Македонії, Чорногорії, Польщі, Росії, Сербії, Словаччини, Словенії і Україні. Призначений для наукових кіл та інших зацікавлених дослідників, індекс спрямований на підвищення доступності науки від регіону і, таким чином, допомогти дослідженню в цій області. Цей ресурс представляє багатий матеріал для нової науки, яка забезпечує більшу оглядовість сучасної науки регіону. Метою цього індексу є відкрити багатий світ словʼянських гуманітаріїв для наукових і культурних спільнот усього світу. Засновники почали додавати повнотекстові статті в Slavic Humanities Index з дозволу видавців. Вони сподіваються, що це зробить індекс більш цінним інструментом дослідження слов'янознавства.
Видання представлене у базі даних архівом: з 2018 року.

Каталоги та системи пошуку

Bielefeld Academic Search Engine (BASE) - це пошукова система з об'ємним мультидисциплінарним індексом наукових ресурсів, доступних у веб-середовищі (в першу чергу, ресурсів відкритого доступу). Пошукова машина збирає ресурси через протокол Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), нормалізує їх і пропонує для пошуку. Індекс BASE складають більше 70 млн документів з більш ніж 3,000 джерел. Для більшості записів пропонуються повні бібліографічні дані та категорії для фільтрування (автори, індекси Десяткової класифікації Д'юї, роки публікації тощо).
https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&newsearch=1&refid=dcbasde

Google Академія - це загальнодоступна пошукова система, яка індексує метадані наукових публікацій з усіх галузей знання, опубліковані у різних форматах. Індекс Google Академії містить у собі більшість рецензованих журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. Цей продукт має інструментарій для відслідковування наукової цитованості проіндексованих публікацій. Хоча компанія Google офіційно не розголошує обсяг індексу Google Академії, фахівцями цей обсяг оцінється приблизно у 160 млн документів.
https://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&as_ylo=&as_yhi=&hl=ru&as_sdt=0%2C5

Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всім тематичним напрямкам

WorldCat - це глобальний федеративний бібліотечний каталог та найбільша у світі бібліографічна база даних, яка пропонує доступ до ресурсів 72,000 бібліотек-членів ініціативи OCLC зі 170 держав світу. База даних містить більше 330 млн записів, які сукупно надають інформацію про 2 млрд фізичних та електронних публікацій (статей, архівних матеріалів, книжок, журналів, карт, музичних творів, відеозаписів та інших ресурсів), опублікованих 485 мовами світу.

Наукова періодика України — проект Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) Наукова періодика України містить статті з міжнародних журналів з усіх галузей знань, здійснює поповнення повнотекстових електронних інформаційних ресурсів електронними аналогами друкованих видань або електронними виданнями, наданими правовласниками. В межах інформаційного ресурсу "Наукова періодика України" налагоджено повнотекстовий пошук наукових публікацій у форматі PDF. НБУВ провела роботи з інтеграції інформаційного ресурсу "Наукова періодика України" до інтерфейсу аналітичних сервісів Google Scholar (Google Академія). Містить приблизно 2520 - журналів; 25372 - випусків; 628524 - повних текстів статей.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Chormyn