DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2014.9.117699

ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ ШОСТАК – ОДЕСЬКИЙ ПОЛІЦМЕЙСТЕР (1839-1841 РР.), НАКАЗНИЙ ОТАМАН ДУНАЙСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА (1847-1854 рр.), ВІЙСЬКОВИЙ КОМЕНДАНТ ОДЕСИ (1854-1868 рр.)

Анатолій Хромов

Анотація


У статті на основі архівних та друкованих матеріалів висвітлені основні факти з життя Олександра Шостака – одеського поліцмейстера, наказного отамана Дунайського козацького війська, військового коменданта Одеси.


Ключові слова


Олександр Шостак; козацтво; одеська міська поліція; поліцмейстер.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончарук Т.Г. Роль представників українських козацьких родів в історії Одеси кінця XVIII – першої половини XIX ст. // Одеса козацька. – Одеса, 2008.

Хромов А.В. Представники козацького роду Шостаків в історії іррегулярних військових формувань на Півдні України в XIX ст. // Воєнна історія Наддніпрянщини та Донщини. – Дніпропетровськ, 2011.

Хромов А.В. Південноукраїнське козацтво XIX ст: урядові задуми, проекти, втілення (Праці державного архіву Одеської області. Т. XXXIX). – Одеса: Видавець СПД Бровкін О.В., 2014

Гончарук Т. Г. Антон Ілліч Шостак — захисник торговельних інтересів Одеси в першій чверті ХІХ ст. // Українське козацтво у вітчизняній та загальноукраїнській історії. Міжнародна наукова конференція: тези доповідей. — Одеса, 2005.

Хромов А.В. Проект створення Дунайського козацького війська 1812 р. та ставлення до козацтва місцевого керівництва Бессарабії // Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України : зб. наук. пр. – Одеса: Фенікс, 2008. – Вип.3.

Адрес-календарь, или общий штат Российской империи на 1847 год. В 2-х частях. СПб., 1847.

Бачинська О.А. Дунайське (Новоросійське) козацьке військо. 1828-1868 рр. До 170-річчя заснування. – Одеса: Астропринт, 1998.

Архив князя Воронцова. – М., 1893. – Т. 39.

Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф.2 – Оп.1. – Спр.120. – Арк.72.

Чижевич О.О. Город Одесса и одесское общество // Из пришлого Одессы. – Одесса, 1894.

ДАОО. – Ф.4 – Оп.15. – Спр.352. – Арк.1-16.

ДАОО. – Ф.1. – Оп.191. – Спр.64 за 1839 р. – Арк.4.

Хромов А.В. Станіслав Тимофійович Василевський – Одеський поліцмейстер (1824-1831 рр.), Наказний отаман Дунайського козацького війська (1836-1846 рр.)//Архіви України. – Київ,2014. – Вип.3 (291).

Бачинська О.А. Козацтво в «післякозацьку добу» української історії (кінець XVIII – XIX ст.). – Одеса: Астропринт, 2009.

Комунальна установа «Ізмаїльський архів». – Ф. 755. – Оп. 1. – Спр. 157. – Арк. 28-30.

Чижевич О.О. Город Одесса и одесское общество // Из пришлого Одессы. – Одесса: Типография Л.Кирхиера, 1894.

Держархів Одеської області. – Ф.361. – Оп. 1. – Спр.236. – Арк.35.; Оп.2. – Спр.27. – Арк.39.

Заблоцкий Е. М. Деятели горной службы дореволюционной России: Краткий биографический словарь. — СПб.: Гуманистика, 2004.

Список Генерального штаба, Исправ. на 01.06.1911. – СПб,1911.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523