Про журнал

Галузь та проблематика

Збірник «Чорноморська минувшина» є виданням Відділу історії козацтва на півдні України. Відділ був створений у 2000 р. як філія Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України на базі історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Колектив Відділу розробляє тематику, пов’язану з історією козацтва на території Південної України в цілому й, зокрема, в чорноморському регіоні. Разом з тим на сторінках збірника публікуються різноманітні джерела і дослідження з історії краю, починаючи з заселення його людиною, що зумовлено тим геополітичним, комунікативним, економічним й військово-стратегічним значенням, яке мав чорноморський регіон в історії.
На сторінках збірника «Чорноморської минувшини» друкуються статті провідних учених, висвітлюються актуальні питання історії Південної України та історії українського козацтва.

Процес рецензування

Зареєстрована стаття підлягає обов’язковому рецензуванню, яке здійснюється згідно Положенню про рецензування.

Періодичність публікації

Періодичність журналу: щорічно.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Редакційна колегія журналу

ПОЧЕСНИЙ ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Смолій В.А., академік НАН України, д.і.н.  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Бачинська О.А., доктор історичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЗАСТУНИК ГОЛОВИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Чухліб Т.В., доктор історичних наук, Інститут історії України НАН України

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Гончарук Т.Г., доктор історичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

д.і.н. Гуржій О.І., д.і.н. Діанова Н.М., д.і.н. Кіосак Д.В., д.і.н. Ковалевська О.О., д.і.н. Котляр Ю.В., д.і.н. Кульчицький С.В., д.і.н. Мільчев В.І., д.і.н. Михайлуца М.І., д.і.н. Музичко О.Є., к.і.н. Полторак В.М., к.і.н. Середа О.Г., д.і.н. Черкас Б. В., д.і.н. Емеджен Ферідун (Туреччина), д.і.н. Киримли Хакан (Туреччина), д.і.н. Струква Грегор (Польща), д.і.н. Шакул Кахраман (Туреччина), к.і.н. Юнвер Метін (Туреччина), к.і.н. Яша Фират (Туреччина).

РЕДАКТОР АНГЛІЙСЬКОГО ТЕКСТУ

Новікова Л.В., кандидат історичних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Етика до публікацій

Редакція журналу представляє набір етичних норм, якими повинні керуватися особи (редактори, автори і рецензенти), що беруть участь у публікації результатів досліджень, відповідних профілю журналу. При розробці цих правил редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org/), Етичним кодексом ученого України (http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php), а також досвідом роботи вітчизняних та зарубіжних наукових організації і редакцій видань.

 Етичні зобов’язання редакційної колегії 

 1. Редакційна колегія несе відповідальність за все, що публікується в журналі, що накладає необхідність дотримуватись наступних принципів: усі надані до публікації матеріали проходять ретельний відбір, а також внутрішнє та зовнішнє рецензування; за результатами рецензування редакційна колегія має право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання; редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо достатньо підстав вважати , що вона є плагіатом; при прийнятті рішення про публікацію редактор журналу керується достовірністю представлення даних та науковою значимістю розглянутої роботи.
 2. Редакційна колегія повинна виносити справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів, та забезпечити чесний процес рецензування, оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.
 3. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю, та організацію, де була виконана робота.
 4. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на інформаційні ресурси, матеріали журналу не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній або друкованій) без попередньої письмової згоди авторів і редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідним є посилання на першоджерело.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
 6. Редакційна колегія не повинна залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації приймаються всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

 Етичні зобов’язання рецензентів 

 1. Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну та аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна. Дії рецензента повинні носити неупереджений характер.
 2. Рецензент повинен одразу повернути переданий йому для рецензування рукопис без рецензії, якщо: обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі; враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента.
 3. Рецензент повинен поводитися з рукописом, присланим на рецензію, як з конфіденційним документом, який не можна передавати для ознайомлення та обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
 4. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати його з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватись рецензентом для особистих цілей.
 6. Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому ґрунтуються їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
 7. Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується; при цьому слід враховувати, що зауваження щодо недостатнього цитування власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.

 Етичні зобов’язання авторів 

 1. Автори статей несуть відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації, за новизну та достовірність результатів наукового дослідження. Свідомо помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.
 2. Автори повинні дотримуватися вимог редакційної колегії до оформлення публікацій.
 3. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті.
 4. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела (див. вимоги до статей).

Якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Edition of a journal is a set of ethical standards that must be followed by persons (editors, authors and reviewers), taking part in publishing the results of research work satisfying the journal specificity. Editorial board, working out on these rules, followed recommendations of Committee on Publication Ethics (COPE) and Ethical Code of Ukrainian Scientist. An experience of home and foreign scientific organizations and editorial boards of other editions have been also taken into account.

Ethical standards for editorial board

 1. Editorial board bears responsibility for every publication in Journal, that necessitates it to follow the rules:
 • every submitted material for publication passes careful selection as well as external and internal reviewing;
 • editorial board has a right to reject to publish an article or return it for correction;
 • editor can’t permit publication of information if there are enough causes to consider it as a plagiarism;
 • editor of Journal when making decision follows reliability of representation of facts and scientific value of work.
 1. Editorial board must decide fair and unprejudiced, be independent of commercial or other interests and guarantee honesty of the process of reviewing; must rate intellectual content of manuscriptes without reference to race, sex, sexual orientation, religious views, origin, citizenship, social status or political preferences of authors.
 2. In case of any violation of rights or common standards of scientific ethics editorial board has a right to withdraw even published article. Editorial board reports about withdrawing of article to an author and to organization, where the work had been done.
 3. According to international law in the part of compliance of author right to informational sources, materials of journal can`t be reproduced completely or partially in any form (electronic or printed) without preliminary written consent of authors and editorial board. The using of published materials in the context of other documents it is possible under the condition of referring to original work.
 4. Unpublished data received from manuscripts submitted for editing can’t be used for personal purposes or passed to the third parties without written consent of an author. Information and ideas received in the course of editing and concerned with possible benefits must be kept confidentially and can`t be used with the purpose of personal gain.
 5. Editorial board can’t ignore claims concerning viewed manuscripts or published materials. In case of conflict situation it takes all necessary measures to restore violated rights.

Ethical standards for reviewers

 1. Reviewer must evaluate presenting results of researches objectively and well-reasoned. Personal critics of author are unacceptable. Reviewer must be impartial.
 2. Reviewer must immediately return a manuscript submitted to him without reviewing, if:
 • a chosen reviewer is not sure, that his qualification satisfies the level of research, represented in manuscript;
 • a manuscript is closely related to current or published work of reviewer taking into account the possibility of conflict of interests.
 1. Reviewer must consider manuscript submitted for review as a confidential document, which shouldn’t be given for examination or discussed with the third parties who have no authority from editorial board.
 2. He can’t show the manuscript to the third parties or discuss it with colleagues with the exception of special cases, when reviewer needs someone’s professional consultation. 
 3. Unpublished data received from submitted for reviewing manuscripts shouldn’t be used by reviewer in private purposes.
 4. Reviewers must explain and argue their opinion appropriately in order to editors and authors could understand the base of their criticism. Any assertion that an observation, conclusion or argument has been already published must be accompanied with conforming reference.
 5. Reviewer must notice any cases of insufficient citation by authors of the works other scientists, concerned to reviewing work, but it must be taken into consideration that remarks about insufficient citation look as prejudiced. Reviewer must make editor to pay attention to the similarity between reviewing work and any other manuscript, contemporaneously submitted to another journal.

Ethical standards for authors

 1. Authors bear responsibility for content of their articles and for the fact of their publishing, for novelty and reliability of the results of scientific research. Knowingly false or falsified assertions are unacceptable.
 2. Authors must follow requirements of editorial board about format of publications.
 3. Presentation of plagiarism as an original work and presentation for publishing of previously published article are unacceptable.
 4. Authors must indicate clearly the sources of all cited and presented information and set out references on literary sources in the proper way. (see Information for authors).
 5. If author finds substantial errors or inaccuracies in the article at the stage of its reviewing or after its publishing, he must inform the editorial board immediately. 

Мови

Основні мови – українська, російська, англійська. Кожна стаття супроводжується авторським резюме англійською мовою.

Фінансова політика видання

Публікація праць у журналі здійснюється на некомерційній основі. Комісійна плата за оформлення статті не стягується.