Про журнал

Галузь та проблематика

Збірник «Чорноморська минувшина» є виданням Відділу історії козацтва на півдні України. Відділ був створений у 2000 році як філія Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України на базі історичного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Колектив Відділу розробляє тематику, пов’язану з історією козацтва на території Південної України в цілому й, зокрема, в чорноморському регіоні. Разом з тим на сторінках збірника публікуються різноманітні джерела і дослідження з історії краю, починаючи з заселення його людиною, що зумовлено тим геополітичним, комунікативним, економічним й військово-стратегічним значенням, яке має чорноморський регіон в історії.

На сторінках збірника «Чорноморської минувшини» друкуються статті провідних учених, висвітлюються актуальні питання історії Південної України та історії українського козацтва.

Процес рецензування

Зареєстрована стаття підлягає обов’язковому рецензуванню, яке здійснюється згідно Положення про рецензування.

Періодичність публікації

Періодичність журналу: щорічно.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Редакційна колегія журналу

ПОЧЕСНИЙ ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Смолій В. А., академік НАН України, д-р істор. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Бачинська О. А., д-р істор. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЗАСТУНИК ГОЛОВИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Чухліб Т. В., д-р істор. наук, Інститут історії України НАН України

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Гончарук Т. Г., д-р істор. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

Гуржій О. І., д-р істор. наук; Діанова Н. М., д-р істор. наук; Кіосак Д. В., д-р істор. наук; Ковалевська О. О., д-р істор. наук; Котляр Ю. В., д-р істор. наук; Кульчицький С. В., д-р істор. наук; Мільчев В. І., д-р істор. наук; Михайлуца М. І., д-р істор. наук; Музичко О. Є., д-р істор. наук; Полторак В. М., канд. істор. наук; Середа О. Г., канд. істор. наук; Черкас Б. В., д-р. істор. наук; Емеджен Ферідун, д-р. істор. наук (Туреччина); Киримли Хакан, д-р. істор. наук (Туреччина); Струква Грегор, д-р. істор. наук (Польща); Шакул Кахраман, д-р. істор. наук (Туреччина); Юнвер Метін, канд. істор. наук (Туреччина); Яша Фират, канд. істор. наук (Туреччина).

РЕДАКТОР АНГЛІЙСЬКОГО ТЕКСТУ

Новікова Л. В., канд. істор. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Етика до публікацій

Редакція журналу представляє набір етичних норм, якими повинні керуватися особи (редактори, автори і рецензенти), що беруть участь у публікації результатів досліджень, відповідних профілю журналу. При розробці цих правил редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій, Етичним кодексом ученого України, а також досвідом роботи вітчизняних та зарубіжних наукових організації і редакцій видань.

 Етичні зобов’язання редакційної колегії 

 1. Редакційна колегія несе відповідальність за все, що публікується в журналі, що накладає необхідність дотримуватись наступних принципів: усі надані до публікації матеріали проходять ретельний відбір, а також внутрішнє та зовнішнє рецензування; за результатами рецензування редакційна колегія має право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання; редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо достатньо підстав вважати , що вона є плагіатом; при прийнятті рішення про публікацію редактор журналу керується достовірністю представлення даних та науковою значимістю розглянутої роботи.
 2. Редакційна колегія повинна виносити справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів, та забезпечити чесний процес рецензування, оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.
 3. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю, та організацію, де була виконана робота.
 4. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на інформаційні ресурси, матеріали журналу не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній або друкованій) без попередньої письмової згоди авторів і редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідним є посилання на першоджерело.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
 6. Редакційна колегія не повинна залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації приймаються всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

 Етичні зобов’язання рецензентів 

 1. Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну та аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна. Дії рецензента повинні носити неупереджений характер.
 2. Рецензент повинен одразу повернути переданий йому для рецензування рукопис без рецензії, якщо: обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі; враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента.
 3. Рецензент повинен поводитися з рукописом, присланим на рецензію, як з конфіденційним документом, який не можна передавати для ознайомлення та обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
 4. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати його з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватись рецензентом для особистих цілей.
 6. Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому ґрунтуються їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
 7. Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується; при цьому слід враховувати, що зауваження щодо недостатнього цитування власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.

 Етичні зобов’язання авторів 

 1. Автори статей несуть відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації, за новизну та достовірність результатів наукового дослідження. Свідомо помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.
 2. Автори повинні дотримуватися вимог редакційної колегії до оформлення публікацій.
 3. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті.
 4. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела (див. вимоги до статей).

Якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Edition of a journal is a set of ethical standards that must be followed by persons (editors, authors and reviewers), taking part in publishing the results of research work satisfying the journal specificity. Editorial board, working out on these rules, followed recommendations of Committee on Publication Ethics (COPE) and Ethical Code of Ukrainian Scientist. An experience of home and foreign scientific organizations and editorial boards of other editions have been also taken into account.

Мови

Основні мови – українська, російська, англійська. Кожна стаття супроводжується авторським резюме англійською мовою.

Фінансова політика видання

Публікація праць у журналі здійснюється на некомерційній основі. Комісійна плата за оформлення статті не стягується.