DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2012.7.154035

ОСМАНСЬКО-ТУРЕЦЬКІ ДОКУМЕНТИ ПРО ЗАДУНАЙСЬКЕ КОЗАЦТВО НАПЕРЕДОДНІ ТА ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО- ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1828-1829 рр.

Олена Бачинська, Олександр Середа

Анотація


До уваги читачів пропонуються османсько-турецькі документи та їхні описи, що містять інформацію про службу задунайських козаків в Османській імперії та зберігаються в Урядовому османському архіві м. Стамбул (Туреччина) (Başbakanlık Osmanlı Arşivi).


Ключові слова


козацтво; російсько-турецька війна 1828-1829 рр.; османсько-турецькі документи

Повний текст:

PDF

Посилання


Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. – СПб., 1911. – Т. IV, ч. 2. – С.1284, 1676.

Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков. – М., 1978. – Т.2. – С.201-202.

Pritsak O. İlk Türk-Ukrayna İttifakı (1648) //İlmî Araştırmalar. № 7. – İstanbul, 1999. – С.281.

BOA. – Fon adı: C.AS. – Dosya № 20. – Gömlek № 896 [1201. Ra. 29]; BOA. – Fon adı:C.AS. – Dosya № 172. – Gömlek № 7501 [1242.N.29].

Рябінін-Скляревський О. З життя Задунайської Січі // Невичерпні джерела пам’яті: Зб. наук. статей, матеріалів і републікацій. Т. ІІ: Задунайська Січ. – Одеса, 1998. – С.307; Кондратович Ф. Задунайская Сечь [по местным воспоминаниям и рассказам] // Там само. – С.54-55.

Translation of the founding regulation of the Silistra cavalry regiment of 16 November 1826. Text of Imperial Rescript [Avigdor L. The Contribution of Zaporozhian Cossacks to Ottoman Military Reform: Documents and Notes] // Harvard Ukrainian studies. – 1982. – V.VI, number 3, September. – Doc. № 1.

Там само.

Там само.

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 214. – Спр. 7 за 1828 р. – Арк. 2-9зв.

Каюк С. М. Задунайська Січ (1775-1828 рр.): Дис.... канд. іст. наук: 07.00.01 /Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1999. – С.173.

ДАОО. – Ф.1. – Оп.214. – Спр.7 за 1828 р. – Арк. 5-7зв.

Кондратович Ф. Задунайская Сечь [по местным воспоминаниям и рассказам]. – C.65.

ДАОО. – Ф. 1. – Оп. 214. – Спр. 7 за 1828 р. – Арк.7зв.

Невичерпні джерела пам’яті: Зб. наук. статей, матеріалів і републікацій. Т. ІІ: Задунайська Січ. – Одеса, 1998.

Бачинський А. Д. Січ Задунайська. 1775-1828 рр.: Историко-документальний нарис. – Одеса: МП «Гермес», 1994. – С.105.

ДАОО. – Ф.1. – Оп.214. – Спр. 7 за 1828 р. – Арк.177.

Там само. – Арк.177 зв.

Translation of the founding regulation or the Silistra cavalry regiment. – P.387.363 Там само. – Р.387-388.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523