DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2020.15.218681

СОЦІОКУЛЬТУРНА МІСІЯ КАНАДСЬКОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ «ОСЕРЕДОК» (друга чверть ХХ – початок ХХІ ст.)

Анатолій Бодруг

Анотація


Мета даної наукової статті полягає у розгляді діяльності Центру української культури та освіти «Осередок» та теоретичного обґрунтування його внеску у процеси збирання, дослідження, збереження та подальшого експозиціонування історичної, культурної та духовної спадщини української діаспори Канади. Саме об’єднання зусиль суспільно-політичних організацій та відомих громадських діячів заклало важливу підвалину в збереження нації в тяжких воєнних та соціальних умовах перебування на чужині. «Осередок» став не лише взірцем українознавчої освіти, але і важливим центром розбудови українсько-канадських відносин, а також загалом вплинув на розвиток канадської культури. Для досягнення зазначеної мети було залучено необхідну кількість джерел та історіографічної літератури, які торкались різних аспектів проблеми. Автором було застосовано такі загальноісторичні наукові методи дослідження, як історико-генетичний, історико-порівняльний та історико-типологічний. У межах даного дослідження було надано генезис Центру української культури та освіти «Осередок», розглянуто основні підрозділи, напрямки роботи, соціокультурні програми, типологізовано найважливіші колекції й архівні документи, а також проаналізовано їх історико-культурну цінність. Окрема увага присвячена аналізу ролі засновників, збирачів колекцій та меценатів у розвитку «Осередку». Вперше здійснена спроба узагальнення різних аспектів порушеної проблеми.

Ключові слова


українська діаспора Канади; Центр української культури та освіти «Осередок»; Українське Національне Об'єднання (УНО); українознавство; архівознавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Matyash, I. B., Romanovsʹkyy, R. V., and Kovtun, M. V. comps., 2010. Arkhivna ukrayinika v Kanadi: dovidnyk. Kyiv: Derzhkomarkhiv Ukrayiny. [in Ukrainian].

Dzhus, O. V., 2020. Teoriya i praktyka profesiynoyi pidhotovky molodi u zakladakh osvity ukrayinsʹkoyi diaspory (XX st.) [Theory and practice of vocational training of youth in educational institutions of the Ukrainian diaspora (20th century)]. D.Ed. Volodymyr Dahl East Ukrainian National University. [in Ukrainian].

Marunchak, M. H., 1980. Studiyi istoriyi ukrayintsiv Kanady. Rozvidky ta dokumenty do mizhvoyennoi doby, Vol. 5. Winnipeg: Trident Press. [in Canadian].

Matyash, I. B., 2007. Arkhivna ta rukopysna ukrayinika v Kanadi [Archival and manuscript Ukrainian in Canada]. In: Sokhan, P. S. ed., 2007. Ukrayinsʹkyy arkheohrafichnyy shchorichnyk – Ukrainian Archaeographic Yearbook, 12, pp. 37-82. [in Ukrainian].

Matyash, I. B., 2010. Oseredok ukrayinsʹkoyi kulʹtury i osvity [Ukrainian Cultural and Educational Centre]. In: Smoliy, V. S. ed., 2010. Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny: u 10 t. – Encyclopedia of the History of Ukraine in 10 vols, Vol. 7. Ml.-O. Kyiv: Naukova dumka. p. 649. [in Ukrainian].

Matyash, I. B., 2016. Ukrayinsʹkyy dyplomatychnyy arkhiv yak dzherelo doslidzhennya istoriyi konsulʹsʹkoyi sluzhby [Ukrainian diplomatic archive as a source of research on the history of the consular service]. In: Dubrovina, L. A. ed., 2016. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny – Manuscript and book heritage of Ukraine, 20, pp. 252-266. [in Ukrainian].

Kossar, V., and Pavlychenko, T. K. comps., 1945. Oseredok kulʹtury y osvity. Tsili i zavdannya. Winnipeg: The Ukrainian National Publishing. [in Canadian].

Onatsʹkyy, Ye. D. ed., 1962. Oseredok ukrayinsʹkoyi kulʹtury i osvity v Winnipegu [Ukrainian Culture and Education Center in Winnipeg] Ukrayinsʹka mala entsyklopediya: 16 kn.: u 8 t. – Ukrainian small encyclopedia: 16 books.: in 8 vol., Vol. 5, book 10, Ol-Per. Buenos-Aires: Dzvin. p. 1250. [in Argentine].

Pavlychenko, T. K., 1952. Rukh Natsionalʹnoyi Yednosti. Z pryvodu Yuvileynoyi Konferentsiyi UNO Kanady. Winnipeg: Novyy shlyakh. [in Canadian].

Solonsʹka, N. H., 2016. Knyzhkova komunikatsiya ukrayinsʹkykh immihrantiv u Kanadi yak zasib natsionalʹnoho spilkuvannya [Book communication of Ukrainian immigrants in Canada as a means of national communication] In: Rudenko, S. V. ed. Ukrayinoznavchyy alʹmanakh – Ukrainian Studies Almanac, 19, pp. 152-155. [in Ukrainian].

Solonsʹka, N. H., Borysovych, H. O., and Kovalʹchuk, H. I., 2017. Ukrayinsʹka kanadiana: anotovanyy pokazhchyk vydanʹ z fondu Natsionalʹnoyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernadsʹkoho. Kyiv: Nats. b-ka Ukrayiny im. V. I. Vernadsʹkoho. [in Ukrainian].

Prymak, T. M., 2018. A visit to Oseredok : The Ukrainian museum and library in Winnipeg. Toronto: University of Toronto. [in Canadian].

Koshytz, T. O. ed., 1954. Ukrainian Cultural and Educational Centre 1944-1954. Winnipeg: The Ukrainian National Publishing. [in Canadian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Архівна україніка в Канаді : довідник / упоряд.: І. Б. Матяш, Р. В. Романовський, М. В. Ковтун. – К. : Держкомархів України, 2010. – 882 с.

Джус О. В. Теорія і практика професійної підготовки молоді у закладах освіти української діаспори (ХХ ст.) : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01 / Джус Оксана Володимирівна; Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. – Київ, 2020. – 475 с.

Марунчак М. Г. Студії історії українців Канади. Розвідки та документи до міжвоєнноі доби / М. Г. Марунчак. – Вінніпег : Trident Press, 1980. – Т. 5. – 215 с.

Матяш І. Б. Архівна та рукописна україніка в Канаді / І. Б. Матяш // Український археографічний щорічник / ред. П. С. Сохань. – К. : Бізнесполіграф, 2007. – Вип. 12. – С. 37-82.

Матяш І. Б. Осередок української культури і освіти // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 2010. – Т. 7 : Мл-О. – С. 649.

Матяш І. Б. Український дипломатичний архів як джерело дослідження історії консульської служби / І. Б. Матяш // Рукописна та книжкова спадщина України / ред. Л. А. Дубровіна. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. – Вип. 20. – С. 252-266.

Осередок культури й освіти. Цілі і завдання / упоряд. В. Коссар, Т. К. Павличенко. – Вінніпеґ : The Ukrainian National Publishing, 1945. – 23 с.

Осередок української культури й освіти в Вінніпеґу // Українська мала енциклопедія : 16 кн. : у 8 т. / ред. Є. Д. Онацький. – Буенос-Айрес : Дзвін, 1962. – Т. 5, кн. X : Літ. Ол-Пер. – С. 1250.

Павличенко Т. К. Рух Національної Єдності. З приводу Ювілейної Конференції УНО Канади / Т. К. Павличенко. – Вінніпеґ : Новий шлях, 1952. – 31 с.

Солонська Н. Г. Книжкова комунікація українських іммігрантів у Канаді як засіб національного спілкування / Н. Г. Солонська // Українознавчий альманах / ред. С. В. Руденко. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 19. – C. 152-155.

Солонська Н. Г. Українська канадіана : анотований покажчик видань з фонду Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Н. Г. Солонська, Г. О. Борисович, наук. ред. Г. І. Ковальчук. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. – 176 с.

Prymak T. M. A visit to Oseredok : The Ukrainian museum and library in Winnipeg / T. M. Prymak. – Toronto : University of Toronto, 2018. – 16 p.

Ukrainian Cultural and Educational Centre 1944-1954 / Ed. T. O. Koshytz, P. P. Macenko. – Winnipeg : The Ukrainian National Publishing, 1954. – 14 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Print ISSN: 2519-2523