DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2020.15.218683

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ІСТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ТА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В МОДЕРНИХ РЕГІОНАЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ ТЕКСТАХ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

Людмила Новікова

Анотація


Незважаючи на розвиток у сучасній історичній науці таких напрямків, як історичне краєзнавство та історична регіоналістика, недостатньо вивченим залишається специфіка історіографічної презентації українських регіонів у модерний період. У даному дослідженні здійснена спроба визначити складну структуру історіографічних інтерпретацій історії Лівобережної та Правобережної України в модерну добу, що співіснували й були проявами трансформацій суспільної ідентичності, окреслити це питання як окрему наукову проблему в галузі історичної регіоналістики.

Було встановлено, що історіографічні презентації історії Правобережної та Лівобережної України у ХІХ – на початку ХХ ст. мали складну структуру. Історія Правобережжя (або його субрегіонів) включалася в контекст «західноруської» історії, історії західної частини Російської імперії, польської концепції «східних кресів», а також до парадигми національної української історії. Остання теж переживала трансформацію, зокрема, від історії Київської землі та Південно-Західної Русі, Малоросії до власне історії України. У зв’язку з цим наприкінці ХІХ ст. з’являються праці, спеціально присвячені історії «Правобережної України».

Подібну еволюцію переживає і презентація історії Лівобережжя (його субрегіонів). Водночас тут була й своя специфіка, визначена тим, що це була територія колишньої Лівобережної Гетьманщини, внаслідок чого наявна така презентація історії регіону як історії полків. Водночас спостерігається тенденція до переходу на межі ХІХ-ХХ ст. до розгляду історії регіону власне як історії «Лівобережної України». Відкритим поки що залишається питання те, як історія Лівобережної України відображалася в контексті «західноруського» підходу, хоча вона і висвітлювалася в контексті пов’язаної, на наш погляд, з цим підходом обласної (земельної) концепції.


Ключові слова


історіографічна інтерпретація історії Лівобережної України в модерний період; історіографічна інтерпретація історії Правобережної України в модерний період; «західноруська» концепція; парадигма національної історії України

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazhenov, L. V., 1995. Istorychne kraieznavstvo Pravoberezhnoi Ukrainy XIX – na pochatku XX st. Stanovlennia. Istoriografiia. Bibliografiia [Historical local history of the Right-Bank Ukraine in the XIX - at early XX century. Formation. Historiography. Biobibilography]. Khmel’nytsky. [in Ukrainian].

Bazhenov, L. V., 2016. Regionalna istoriia Ukrainy v doslidjenniakh krakivs’koi istorychnoi shkoly (60-ti rr. XIX st. – pochatok XX st.) [Regional history of Ukraine in the research of Krakow Historical School (60's of the XIX c. - early XX c.)]. Visnyk Kam’yanets’-Podil’s’kogo natsionalnogo universitetu im. I. Ogienka. Istorychni nauky, 9, pp. 8-16. [in Ukrainian].

Bazhenova, S. Ye., 2002. Yuzef Antonii Rollie: zhyttia, diial’nist’, tvorchist’ [Josef Anthony Rolle: life, activities, creativity] 2nd. Kam’yanets’-Podil’s’kyi. [in Ukrainian].

Zhurba, O. I., 1993. Kyivs’ka arkheografichna komissiia, 1843-1921: narys istorii i diial’nosti [Kyiv Archeographical Commission, 1843-1921: essay of history and activity]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Kovalenko, O., 2000. Golovni etapy rozvytku istorychnogo kraieznavstva na ChernigovoSiverschyni [The main stages of development of historical local history in Chernihiv-Siverschyna]. Kraieznavstvo, 1., pp. 39-45. [in Ukrainian].

Vzgliad na istoriiu Zapadnoi Rusi [A look at the history of Western Russia], 1848. SPb. [in Russian].

Koialovich, M. I., 1848. Chtieniia po istorii Zapadnoi Rossii [Readings on the history of Western Russia]. SPB.: Tip. A. S. Suvorina. [in Russian].

Petrov, N. I., 1891. Podoliia. Istoricheskoie opisaniie [Podolia. Historical description]. SPb. [in Russian].

Petrov, N. I., 1888. Volyn’. Istoricheskiie sud’by Yugo-Zapadnogo kraia [Volyn. Historic fates of the South-West region]. SPB. [in Russian].

Maksymovych, M., 2004. Lysty [Letters]. Kyiv: Lybid’. [in Ukrainian].

Ivanov, P. A., 1895. Sud’by Volynskoi zemli s drievniejshykh vremion do kontsa XIV veka [The fate of Volyn Land from ancient times to the end of the 14th century]. Odessa. [in Russian]

Domontovich, M., 1865. Matierialy dlia geografii i statistiki Rossii, sobrannyie ofitserami General’nogo shtaba.Chernigovskaia guberniya [Materials for the geography and statistics of Russia, collected by officers of the General Staff. Chernigov Province]. SPb.: Tip. F. Persona. [in Russian].

Yefimenko, A. Ya., 1895. Ocherki istorii pravobierezhnoi Ukrainy [Essays of the history of the Right Bank Ukraine]. Kiev: Tip. G. T. Korchak-Novitskogo. [in Russian].

Yefimenko, A. Ya., 1905. Yuzhnaia Rus’: ocherki, issliedovaniia, zametki [Southern Russia: essays, research, notes]: v 2 t. Vol. 1. SPb.: Knigopechatnia Shmidta. [in Russian].

Tieodorovich, N. I., 1888. Istoriko-statisticheskoie opisaniie tserkviei i prikhodov Volynskoi yeparkhii [Historical and statistical description of churches and parishes of the Volyn diocese]. Vol. 1. Pochaiev. [in Russian].

Bagaliei, D., 1882. Istoriia Severskoi ziemli do poloviny XIV st. Istoricheskaia monografiia [History of the Severskaia Land up to half of the XIV c. Historical monograph]. Kiev: V universitetskoi tipografii (I. I. Zavadskogo). [in Russian].

Ocherk istorii goroda Chernigova, 907-1907 [Essay of the history of the city of Chernigov, 907- 1907]: yubil. izd. Chernigov. Gor. Upravy, 1908. Chernigov: Tip. Gub. Zemstva. [in Russian].

Lazarevskii, A. M., 1888. Opisaniie staroi Malorossii. Vol. 1. Polk Starodubskii [Description of old Little Russia. Vol. 1. Starodubsky Regiment]. Kiev. [in Russian].

Lazarevskii, A. M., 1893. Opisaniie staroi Malorossii. Vol. 2. Polk Niezhynskii [Description of old Little Russia. Vol. 2. Niezhynsky Regiment]. Kiev. [in Russian].

Barvinskii, V., 1908. Do istorii zakriposchennia selian v Livobichnii Ukraini [To the history of fixing peasants in Left-Bank Ukraine]. Zapysky NTSh, 81(1), pp. 154-155. Miscellanea. [in Ukrainian].

Barvinskii, V., 1909. Materily do istorii suspil’nogo ta ekonomichnogo pobutu Livoberezhnji Ukrainy v XVIII [Materials to the history of social and economic life of Left-Bank Ukraine in the XVIII c.]. Zapysky NTSh, 90(4), pp. 154-155. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


.Баженов Л. В. Історичне краєзнавство Правобережної України ХІХ - на. початку ХХ ст. Становлення. Історіографія. Біобібілографія./ Л. В. Баженов. - Хмельницький, 1995. - 255 с.

Баженов Л. В. Регіональна історія України в дослідженнях краківської історичної школи (60-ті рр. ХІХ ст. – початок ХХ ст.) / Л. В. Баженов // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Історичні науки. - 2016. - Вип. 9. - С. 8-16.

Баженова С. Є. Юзеф Антоній Роллє: життя, діяльність, творчість. 2-е видання. / С. Є. Баженова. - Кам'янець-Подільський, 2002. - 180 с.

Журба О. І. Київська археографічна комісія, 1843-192: нарис історії і діяльності./ О. І. Журба. - Київ: Наук. думка, 1993. - 184 с.

Коваленко О. Головні етапи розвитку історичного краєзнавства на Чернігово-Сіверщині / О. Коваленко // Краєзнавство. – 2000. - № 1. - С. 39-45.

Взгляд на историю Западной Руси. - СПб., 1848. – VIII – 65 с.

Коялович М. И. Чтения по истории Западной России. / М. И. Коялович. - СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1884. - XIII, [3]. – 349 c.

Петров Н. И. Подолия. Историческое описание / Н. И. Петров. - СПб., 1891. - 401 с.

Петров Н. И. Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края. / Н. И. Петров. - СПб., 1888. - 438 с.

Максимович М. Листи / М. Максимович. - Київ: Либідь, 2004. - 312 с.

Иванов П. А. Судьбы Волынской земли с древнейших времен до конца XIV века / П. А. Иванов. - Одесса, 1895. - 328 с.

Домонтович М. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Черниговская губерния / М.Домонтович. - СПб.: Тип. Ф. Персона, 1865. - 796 с.

Ефименко А. Я. Очерки истории правобережной Украины. / А. Я. Ефименко. - Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1895. - 2, 174 с.

Ефименко А. Я. Южная Русь: очерки, исследования, заметки: в 2 т. / А. Я. Ефименко. - СПб.: Книгопечатня Шмидта, 1905. - Т. 1. - 439 c.

Теодорович Н. И. Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. / Н. И. Теодорович - Почаев, 1888. - Т. 1. - 432, IV с.

Багалей Д. История Северской земли до половины XIV ст. Историческая монография. / Д. Багалей. - Киев, В университетской типографии (И.И.Завадского), 1882. - I, 310, [2], II с.

Очерк истории города Чернигова, 907-1907: юбил. изд. Чернигов. Гор. Управы. - Чернигов: Тип. Губ. Земства, 1908. - 71 с.

Лазаревський А. М. Описание старой Малороссии. Т. 1.: Полк Стародубский. / А. М. Лазаревський. - К., 1888. - XVІ, 470, XXX с.

Лазаревский А. М. Описание старой Малороссии. Т. 2.: Полк Нежинский. / А. М. Лазаревський. - К., 1893. - IV, 521, XXV с.

Барвінський В. До історії закріпощення селян в Лівобічній Україні / В. Барвінський // Записки НТШ. - 1908. - Т. 81. - Кн. 1.- С. 154-155. Miscellanea.

Барвінський В. Матеріали до історії суспільному та економічного побуту Лівобережної України в XVIII ст. / В. Барвінський // Записки НТШ. - 1909. - Т. 90. - Кн. 4.- С. 25-32.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Print ISSN: 2519-2523