ПЕРЕДУМОВИ І ХІД МОЛДАВСЬКОГО ПОХОДУ СУЛЕЙМАНА КАНУНІ 1538 Р. ТА ЙОГО НАСЛІДКИ ДЛЯ ПРИКОРДОННОГО СТАНОВИЩА БУКОВИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2021.16.245732

Ключові слова:

Буковина, Покуття, Петру IV Рареш, Молдавія, Польща, Османська імперія, Сулейман Кануні

Анотація

У статті проаналізовано військово-політичне становище північномолдавських земель (Буковини) у 30-х рр. XVI ст. протягом польсько-молдавських військових конфліктів та посилення османської експансії у Центрально-Східній Європі. Під час боротьби між Польщею та Молдавією за Покуття, яке межувало з територією Буковини, правитель Османської імперії, домовившись із поляками, вирішує скинути непокірного господаря Петру Рареша та загарбати всю країну. Наслідком потрапляння держави у васальну залежність від Османської імперії в 1538 р. стало погіршення воєннополітичного становища буковинських земель, які опинилися

Посилання

Гонца Г. В. Молдавия и османская агрессия в последней четверти XV – первой трети XVІ в. Кишинев : Штиинца, 1984. 150 с.

Гонца Г. В. Молдавско-русские связи в первые десятилетия XVІ в. Социальноекономическая и политическая история Молдавии периода феодализма : [сб. ст.]. Кишинев : Штиинца, 1988. С. 62–72.

Добржанський О., Макар Ю., Масан О. Хотинщина : іст. нарис. Чернівці : Молодий буковинець, 2002. 462 с.

Очерки внешнеполитической истории Молдавского княжества (последняя четверть ХІV – начало ХІХ в.) / отв. ред. Д. М. Драгнев. Кишинев : Штиинца, 1987. 464 с.

Жуковський А. Історія Буковини. Чернівці : Час, 1991. Ч. 1 : до 1774 р. 120 с.

Исторические связи народов СССР и Румынии в XV – начале XVIII в. : документы и материалы в трех томах. Т. 3 : 1673–1711 / сост.: В. А. Костакэл, Е. М. Руссев, Л. Е. Семенова. М. : Наука, 1970. 416 с.

История Румынии : пер. с рум. / [координаторы: И. Болован, И.-А. Поп [и др.]. М.: Весь мир, 2005. 680 с.

Львовская летопись. Полное Собрание Русских Летописей. М. : Наука, 1980. T. 20, ч. 2. 485 c.

Масан О. Буковина як об’єкт міжнародних відносин з давніх часів до 1774 р. Буковина в контексті європейських міжнародних відносин (з давніх часів до середини ХХ ст.) : [кол. моногр.] / В. М. Ботушанський, С. М. Гакман, Ю. І. Макар [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Ботушанського. Чернівці : Рута, 2005. С. 9–168.

Молдавско-польская летопись 1352–1564 гг. Славяно-молдавские летописи XV– XVI вв. М. : Наука, 1976. С. 105–124.

Мохов Н. А. Очерки истории фомирования молдавского народа. Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1978. 142 с.

Огуй О. Д. Історія обігу грошових одиниць та найменувань на Буковині. Молдавський період. Ч. 2 : 1475–1585. Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. 304 с.

Семенова Л. Е. Княжества Валахия и Молдавия. Конец XIV – начало XIX в. (Очерки внешнеполитической истории). М. : Индрик, 2006. 432 c.

Стати В. История Молдовы. Кишинев : F.E.P. «Tipografia Centrală», 2002. 480 с.

Стрийковський М. Літопис польський, литовський, жмудський і всієї Руси. Львів: Наук. т-во ім. Шевченка, 2011. 1074 с.

Чучко М. Тінь османського півмісяця над Сучавою: передумови, перебіг та наслідки походу султана Сулеймана Пишного проти Молдавської землі в 1538 р. Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. 2018. Т. 1. С. 231–279.

Bołdyrew А. Przemarsz armii koronnej pod Chocim podczas kampanii letniej 1538 roku w świetle dokumentacji skarbowo-wojskowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica. 2019. № 104. S. 47–60.

Bołdyrew A. Wyprawa Chocimska 1538 roku w źródłach narracyjnych i literaturze historyczno-wojskowej. Przekaz informacji o wojnie i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej. Seria Homo Militans. Oświęcim : Napoleon V, 2019. T. 8. S. 98–110.

Demel J. Historia Rumunii. Wrocław : Ossolineum, 1986. 486 s.

Guboglu M. Inscripţia sultanului Suleiman Magnificul în urma cuceririi Moldovei (1538/945). Studii. Revistă de istorie. Bucuresti, 1956. Vol. 9, nr. 2–3. P. 107–124.

Moldova in contextul relaţiilor politice internationale. 1387–1858 : Tratate / Alcǎtuilor I. Ieremia. Chişinau : Universitas, 1992. 376 p.

Plewczyński M. Wojny i wojskowość polska XVI wieku. Zabrze : Wydawnictwo inforteditions, 2011. Т. 1 : Lata 1500–1548. 459 s.

Zaharia N. Expediția lui Suleyman Magnificul asupra Moldovei – 1538. Muzeul Național. 2011. Vol. 23. P. 19–25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Номер

Розділ

СТАТТІ