Фронтирні спільноти Південної України другої половини XVIІІ – початку ХІХ ст.: відповідь імперіям

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2022.17.268821

Ключові слова:

фронтир, фронтирна людність, запорозьке козацтво, татари, Кримське ханство, Османська імперія, Російська імперія, російсько-турецькі договори

Анотація

Стаття присвячена аналізу нових практик фронтирного населення південноукраїнського регіону у період становлення лінійного кордону та спроб Російської й Османської імперій контролювати фронтирні спільноти та терени. Показано, що кордон-лінія насправді не роз’єднав, а об’єднав фронтирні корпорації у виробленні спільної відповіді на спроби втручання з боку урядових інституцій. Від початку XVIII ст. Запорозька Січ та Кримське ханство об’єднуються та випрацьовують схожі рішення для вирішення проблеми активної військової присутності і втручання у власні  внутрішні справи імперських структур. Зусилля дипломатів встановити кордон-лінію протягом першої половини XVIII ст. практичного успіху не мали. Поява більш-менш чітко окресленого кордону з відповідними при-кордонними інституціями фіксується лише після російсько-турецької війни 1768-1774 рр. Повсякденні практики фрон-тирного люду не змінюються. Кордони були швидше уявними. Мігруючі фронтирні спільноти, як й окремі переселенці, користувалися кордонами лише за власного бажання і з метою набути офіційного статусу. Імперії мусили пристосовуватися до традицій вільного краю та коригувати свою політику у відповідності до прагнень фронтирних лідерів. Протягом XIX ст. фронтирна специфіка регіону лишається визначальною для історичного розвитку краю.

Посилання

Андрєєва С. С. Дипломатичні зносини Запорозької Нової Січі з Кримським ханством. Наукові праці історичного факультету ЗДУ : зб. наук. праць / ред. : Ф. Г. Турченко, А. В. Бойко та ін. Запоріжжя : Просвіта, 2009. Вип. 26. С. 104-108.

Архів зовнішньої політики Російської імперії (далі – АЗПРІ). Ф. 312. Оп. 575. Спр. 2. Записки Бухарестских и задунайских новостей. Приложения к письмам и донесениям. 1801.

АЗПРІ. Ф.69. Оп.69/1. Спр. 141. Переписка с генералом Михельсоном.

АЗПРІ. Ф.69. Оп.69/1. Спр. 254. Переписка генерального консула с консульским агентом в Галаце П. Ренским.1798.

Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів 1734–1775, Т. 2 / Упоряд.: Гісцова Л. З., Автономов Д. Л., Демченко Л. Я., Дрозд Є. І. та ін. Київ, 2000.

Бачинська О. Козацтво в «післякозацьку добу» української історії (кінець XVІІІ – ХІХ ст.). Одеса: Астропринт, 2009. 256 с.

Бачинська О. Турецьке та татарське населення Буджака: походження, шляхи міграцій, демографія, зовнішність (90-ті рр. ХVІІІ – початок ХІХ ст.). Україна в Центрально-Східній Європі: Зб. наук. пр. К.: Інститут історії України НАН України, 2010. Вип. 9-10. С. 238-246.

Бачинський А. Д., Січ Задунайська. 1775–1828. Історико-документальний нарис. Одеса: «Гермес», 1994.

Бачинський А.Д., Бачинська О.А., Козацтво на Півдні України. 1775–1869. Одеса: Маяк, 1995.

Брехуненко В. А. Козаки на Степовому Кордоні Європи. Типологія козацьких спільнот XVI – першої половини XVII ст. Київ, 2011.

Грибовский В. Разграничение степных владений Османской и Российской империй в 1704 и 1705 гг. Scriptorium nostrum. 2014. № 1. С. 225-246.

Грибовский В., Сень Д. Фронтирные элиты и проблема стабилизации границ Российской и Османской империй в первой трети XVIII в.: деятельность кубанского сераскера Бахты-Гирея. Україна в Центрально-Східній Європі. Київ: ИИУ НАНУ, 2010. Вип. 9-10. С.193-226.

Дашкевич Я. Р. Большая граница Украины (этнический барьер или этноконтактная зона). Этноконтактные зоны в европейской части СССР (География, динамика, методы изучения). Москва, 1989. С. 7–20.

Дашкевич Я. Україна на межі між Сходом і Заходом (XIV–XVIII ст.). Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Т.CCXXII : Праці історико-філософської секції. 1991. С. 28-44.

Державний архів Одеської області. Ф.1. Оп. 214 (1816). Спр. 23. Дело о разграничении Дунайских островов для определения границы между Россиею и Портою Оттоманской, тут вся переписка по делам пограничным.

Каюк С. Релігійність фронтирного населення південноукраїнського регіону в останній чверті XVIII – на початку XIX ст. Міждисциплінарні гуманітарні студії. Сер. : Історичні науки. 2017. Вип. 3. С. 146-155.

Каюк С. Люди фронтиру в умовах війни: початок російсько-турецької війни 1806-1812 рр. у житті запорозького козацтва. Міждисциплінарні гуманітарні студії. Сер. : Історичні науки. 2015. Вип. 2. С. 64-72.

Каюк С.М. Задунайська Січ: спроби запорожців продовжити свою історію за межами первісної території. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя, 1999. Вип. VIII. С. 255- 259.

Каюк С. Карантинні установи як інституції, або фронтирне населення в нових державних умовах. Чорноморська минувшина: Записки Відділу історії козацтва на півдні України. Одеса, 2016. Вип. 11. С. 24–38.

Кордони Війська Запорозького та діяльність російсько-турецької межової комісії 1705 р. (за документами РДАДА) / [упорядник В. Мільчев]. Запоріжжя, 2004.

Леп’явко С. Великий Кордон Європи як фактор становлення українського козацтва (XVI ст.). Запоріжжя, 2001.

Леп’явко С. Українське козацтво і теорія Великого Кордону. Козацька спадщина. 2005. № 2. С. 14–18.

Мільчев В. Нариси з історії запорозького козацтва XVIII ст. Запоріжжя, 2009.

Могульова-Каюк С. Запорозьке козацтво і Великий Степовий кордон. Історія: Доповіді та повідомлення Четвертого Міжнародного конгресу україністів. Одеса; Київ; Львів, 1999. Ч. 1. С. 241 – 247.

Мультифронтир. Нова схема української історії. Локальна історія. 13 червня 2022. URL: https://localhistory.org.ua/texts/statti/multifrontir-nova-skhema-ukrayinskoyi-istoriyi/ (дата звернення: 28.11.2022).

Полное собрание законов Российской империи. Т. 4. Санкт-Петербург. 1830.

Полное собрание законов Российской империи. Т. 10. Санкт-Петербург. 1830.

Полное собрание законов Российской империи. Т. 19. Санкт-Петербург. 1830.

Полное собрание законов Россий ской империи. Т. 23. Санкт-Петербург. 1830.

Полное собрание законов Россий ской империи. Т. 32. Санкт-Петербург. 1830.

Пригарин А. Русские старообрядцы на Дунае: формирование этноконфессиональной общности в конце XVIII – первой половине XIX в. Одесса; Измаил; Москва, 2010.

Рибер А. Меняющиеся концепции и конструкции фронтира: сравнительно-исторический подход. Новая имперская история постсоветского пространства. Казань, 2004. С. 108–219.

Російський державний військово-історичний архів (далі – РДВІА). Ф. 14209. Оп. 5/165. Зв. 56. Спр. 1. Дело о заведении, а потом об уничтожении Усть-Дунайского Буджацкого войска.

РДВІА. Ф. ВУА. Спр. 192. Рапорты генерал-поручика Текели, с представлением получаемых сведений с турецкой стороны.

РДВІА. Ф. ВУА. СПР. 348. Дело о намерениях турецких запорожцев. 1804.

Рябінін-Скляревський О. Запорізькі бунти дунайців 1771–1774 рр. і початок Задунайського Коша. Науковий збірник УАН. К., 1927. Т. 26. С. 65–83.

Сень Д. Переселение кубанских казаков-некрасовцев в Османскую империю в XVIII в.: дискуссия, новые источники, перспективы изучения. Липоване: история и культура русских старообрядцев / Ред.-сост. А.А. Пригарин. Одесса, 2008. Вып. 5. С.23-38.

Эварницкий Д.И. Источники для истории запорожских казаков. Владимир, 1908. Т. 2. С. 1113-1114.

Bachynska O. The Influence Of The Urban Culture On The Cossack Rural Population Of The Dnieper Ukraine During The Modernization Of The Late ХІХ –Early ХХ Centuries. Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi. The Journal of South-Eastern European Studies. İstanbul, 2019. Issue 32 (2017-2).

Lattіmore O. The Nomads and South Russіa. Archeіon Pontou. 1979. Vol. 35. P. 193–200.

Lattіmore О. Іnner Asіan Frontіers: Chіnese and Russіan Margіns of Expansіon. Studіes іn Frontіer Hіstory. Collected Papers. Paris, 1962. P. 138–152.

McNeill W. N. Europe’s Steppe Frontier, 1500–1800. Chicago, 1964.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-31

Номер

Розділ

СТАТТІ