DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2015.10.115523

ІВАН МАЗЕПА ЯК ПОЛКОВОДЕЦЬ: ВІЙСЬКОВІ ПОХОДИ ДО ХАДЖИБЕЮ, ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я та КРИМУ в 1687 – 1699 рр.

Тарас Чухліб

Анотація


В статті розкривається питання про сухопутні та морські походи козаків Українського гетьманату у Північне Причорномор’я та Крим у 1684 – 1699 рр., роль в організації та здійснені цих походів гетьмана Івана Мазепи. З’ясовано, що в російсько-турецькій війні 1686-1700 рр., в якій були зацікавлені й сусідні країни – Річ Посполита, Австрійська імперія та інші, козаки зіграли одну з провідних ролей, а європейські монархи гідно оцінили Івана Мазепу, як видатного полководця кінця ХVІІ ст. у війні з Османською імперіє. Важливість цих здобутків стає особливою напередодні Великої Північної війни 1700-1721 рр.

Ключові слова


гетьман Іван Мазепа; Хаджибей; Крим; Північне Причорномор’я; козаки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Постанова Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р. (№ 184-VIII) про святкування ювілейної дати «600 років з часу першої писемної згадки про місто Одесу (1415)».

Чухліб Т. «Цісар Турецький дозволяє Козацькому Війську та його державі плавати по Чорному морю…»: політичні відносини українських гетьманів з султаном Мегмедом IV Авджи // Україна в Центрально-Східній Європі / Відп. ред. В. Смолій. – Вип. 9 – 10. – К., 2010.

Чухліб Т. Respublica Christiana – Terra Cossacorum – Pax Orient: Козацька держава у міжцивілізаційному просторі Сходу та Заходу // Україна крізь віки. Зб. наук. праць на пошану академіка НАН України В. Смолія. – К., 2010.

Станіславський В. Запорозька Січ і Річ Посполита. 1686 – 1699. – К.,2004.

Чухліб Т. Козаки і яничари. Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500 – 1800 рр. – К., 2010.

Разин Е. История воєнного искусства XVI – XVII вв. – СПб.; М., 1999.

Бабушкина Г. Международное значение крымских походов 1687 и 1689 гг. // Исторические записки. – Москва, 1950. – №33.

Листи Івана Мазепи/ Упор. В. Станіславський. – Т.1: 1687 – 1691. –К.,2002.

Чухліб Т. Українське гетьманство у війні європейської Священної Ліги з Османською імперією 1684 – 1699 рр. // Terra Cossacorum: студії з давньої і нової історії України. Науковий збірник на пошану д. і. н., проф. Валерія Степанкова. – К., 2007.

Заруба В. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останної чверті ХVІІ століття. – Дніпропетровськ, 2003.

Сокирко О. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669 – 1726 рр. – К.,2006.

Бантыш-Каменский Д. Источники малороссийской истории. – Ч. 1. – Москва, 1858.

Бібліотека Музею Чарторийських у Кракові, відділ рукописів. – Рукоп. 844/4, арк.133 – 134.

Sarnecki K. Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego. Diariusz i relacje z lat 1691 – 1696 / Wyd. J. Woliński. – Wrocław, 1958.

Величко С. Літопис. – Т.2 – К., 1991.

Бібліотека Національного інституту Осолінських у Вроцлаві, відділ рукописів. – Рукоп. 452/ II, арк.1

Wiadomosci do dziejow Polskich z Archiwum Prowincyi Szlaskiej / Zebral August Mosbach. – Warszawa, 1860.

Станіславський В. Участь лівобережного та запорозького козацтва в боротьбі з Османською імперією // Україна в Центрально-Східній Європі. – Вип. 5. – К., 2005.

Верстюк В., Горобець В., Толочко О. Україна і Росія в історичній ретроспективі. Т.1. - К., 2004.

Лотман Ю., Успенский Б. Отзвуки концепции «Москва – Третий Рим» в идеологии Петра Первого // Успенский Б. Избранные труды. – Т.1. – М., 1968.

Станіславський В. Дніпровські походи 1697 – 1698 рр. в ненадрукованих листах Івана Мазепи до Петра І // Україна в Центрально-Східній Європі. – Вип.6. – К.,2006.

Бантыш-Каменский Д. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства. - К., 1993.

Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. – Нью-Йорк; Київ, Острог, 2001.

Мацьків Т. Англійський текст Зборівського договору 1649 року та інші вибрані статті. – Нью-Йорк, Львів, Київ, 1993.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523