DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2015.10.115653

«СТАМБУЛЬСЬКИЙ НАПРЯМОК» ПОХОДІВ УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ в першій чверті XVII ст. (на сторінках наукових видань кінця ХІХ – початку ХХ ст.)

Олена Бачинська

Анотація


Перша половина XVII ст. визначається активною зовнішньою діяльністю українського козацтва: війни з Річчю Посполитою, Московським царством, Молдовою, Кримським ханством. Не виключення становила й Османська імперія. Морські походи на різні міста та фортеці імперії мали значний резонанс в міжнародній політиці та у сучасників тих подій. Наслідками цих походів українського козацтва були війни Османської імперії з Річчю Посполитою, залучення козацтва до військових союзів Західної Європи, участі в Тридцятилітній війні. Мета даної роботи з’ясувати, які саме документи та точки зору домінували в історичних наукових виданнях конца XIX – начала ХХ ст. відносно найважливіших походів на Стамбул, оскільки вони залишаються на сьогодні єдиними відомими в українській науці. На основі аналізу таких періодичних видань, як-то «Киевская старина», «Журнал Міністерства народного Просвещения», «Русская старина», «Чтения в Историческом Обществе Нестора летописца» та інших, можна твердити, що на сьогодні відомо три походи українських козаків на Стамбул в першій половині XVII ст.: у 1617 р., 1619 р. та 1624 р. основними авторами публікацій були відомі українські та російські історики В.Антонович, М.Костомаров, В. Істрін, А. Стороженко, М.Маркевич та інші. Вдалося з’ясувати, що основна більшість публікацій у зазначених виданнях ґрунтуються на одних і тих самих джерелах, прочитання яких у ХІХ ст. та на сучасному етапі відрізняються. Це відкрило нове поле для дискусій, які подані у даній роботі. В наслідок їх аналізу встановлено основних очільників походів, серед них: Дмитро Барабаш, Петро Сагайдачний, Оліфер Голуб або Михайло Дорошенко.


Ключові слова


Стамбул; морські походи; українське козацтво.

Повний текст:

PDF

Посилання


Грушевський М. Історія України-Руси. – Т.VII. – 1909 (перевидання: К., 1995).

Пріцак О. Союз Хмельницького з Туреччиною 1648 р. // Записки наукового товариства імені Т.Шевченка. – 1948. – Т. 156.

Рудницький С. Українськi козаки в 1625-1630 pp. Критично-iсторичнi розвiдки // Записки наукового товариства імені Т.Шевченка. – Львів, 1899. – Т. 31-32.

Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. – Львів, 1991 (перевидання 1895). – Т.2.

Каманин И.М. Очерк гетманства Петра Сагайдачного// Чтения в историческом обществе Нестора-літописця. – 1901. – Кн.15. – Вип 1.

Брун Ф. Неудачная осада Азова турками в 1641 г. и занятие ими крепости по оставлении оной казаками// Записки Одесского общества истории и древностей. – Т.8. – 1872.

Киевская старина. – 1883. – Т.6, №5.;1882. – Т.4, №10.;1885. – Т.13, №12.; 1886. – Т.14, №1.;1891. – Т. 33, №4.; 1892. – Т.38, №7.

Антонович В. Неизвестный доселе гетман и его приказ// Киевская старина. – 1883. – Т.6, №5.

Костомаров Н. Богдан Хмельницкий. – СПб., 1857 (З перевидання 1904 р.:Костомаров М. Богдан Хмельницький: історична монографія. – Дніпропетровськ, 2004.

Максимович М.А. Сказание о запорожском гетмане Петре Конашевиче Сагайдачном // Максимович М.А. Собрание сочинений. – К., 1876. – Т.I.

Маркевич М. Гетьманство Барабаша» // Русский Вестник. – 1841. –№5.

Рец.на Истрин В.М. Греческая запись о набеге казаков на Константинополь в начале ХVII в. //Киевская старина. – 1898. – Т.62. – № 7-8.

Костомаров Н.И. Султан турецкий и запорожцы// Русская старина. – 1872. – № 10.

Леп’явко С. Українське козацтво у міжнародних відносинах XVI – середини XVII ст.// Історія українського козацтва. Нариси у 2-х томах. – Т.1. – К., 2006.

Рудницький С. Козацько-польська війна в Україні 1625 р. // Записки наукового товариства імені Т.Шевченка. – 1897. – Т.17. – С.11.

Остапчук В., Галенко О. Козацькі чорноморські походи у морській історії Кятіба Челебі «Дар Великих мужів у Воюванні морів» // Mappa Mundi: Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. — Львів, К., Нью-Йорк, 1996.

Сас П. Воєнний промисел запорозьких козаків (перша половина XVII ст.) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). – К., 2007. – №7.

Сас П. Бій біля острова Тендра під час Хотинської війни між Османською імперією та Річчю Посполитою // Україна в Центрально-Східній Європі. - К.: Інститут історії України, 2010. - №9.

Сас П. Полководець Петро Сагайдачний. – К. , 2014.

Плохий С.Н. Папские дипломаты о черноморских походах запорожцев накануне и в ходе Хотинской битвы //Торговля и мореплавание в бассейне Чёрного моря в древности и средние века. – Ростов-на-Дону, 1988.

Кульчицький О. Українські козаки в османській хроніці «Історія Наїми» як стилістичний код // Мандрівець: наук. журн. – 2013. – № 3.


Пристатейна бібліографія ГОСТ






Print ISSN: 2519-2523