DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2015.10.116202

ПЕРШИЙ УКРАЇНОЗНАВЧИЙ ТА КОЗАКОЗНАВЧИЙ ТЕКСТ ОДЕСЬКОГО ІСТОРИКА МИХАЙЛА СЛАБЧЕНКА

Олександр Музичко

Анотація


У статті до історіографії уведено досі не використаний біографами історика М. Слабченка текст: звіт студента Новоросійського університету М. Слабченка про свою роботу в київських архівах. Цей архівний рукописний текст відображає етап підготовки історика до своєї першої наукової монографії і є загалом першим відомим науковим текстом М. Слабченка про історію України козацької доби. Також текст відображає творчу лабораторію історика, архівні пошуки.


Ключові слова


М.Слабченко; Одеса; історія козацтва.

Повний текст:

PDF

Посилання


Білоусова Л.Г., Балінов А.К. Діяльність М.Є.Слабченка в архівній галузі // Академік М.Є.Слабченко. Наукова спадщина і життєвий шлях. – Одеса, 1997.

Санцевич А.В. Видатний український історик М.Є. Слабченко. – К., 1993.

Водотика С.Г. Академік Михайло Єлисейович Слабченко. Нарис життя та творчості. – К.; Херсон, 1998.

Заруба В. Історик держави і права України академік Михайло Слабченко. – Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2004.

Михайло Слабченко в епістолярній та мемуарній спадщині (1882-1952) / Упор: Заруба В. – Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2004.

Новікова Л. Право на гіпотезу у дослідженні історії козацтва : на прикладі досвіду М. Є. Слабченка (1882-1952) // Чорноморська минувшина. – 2012. – Вип. 7.

Шевчук А. В. Михайло Слабченко: життєвий шлях та наукова діяльність: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013.

Музичко О. Листи Михайла Слабченка до Івана Линниченка // Київська старовина. – 2007. – № 2 (березень-квітень).

Музичко О. Засновник Одеського інституту народного господарства професор Олексій Якович Шпаков (1868-1927): біографічний нарис. – Одеса, 2011.

Реєстр робіт М. Слабченка див.: Зленко Г.Д. Проблеми бібліографування праць академіка М.Є. Слабченка // Академік Михайло Єлисейович Слабченко: наукова спадщина і життєвий шлях. Збірник статей. – Одеса, 1995.

Слабченко М. Опыты по истории права Малороссии ХVІІ-ХVІІІ вв. – Одесса: Тип. акц. Южно-Русского печат. дела, 1911.

Слабченко М.Е. Протокол отпускных писем за гетмана Апостола 1728 года тут и по отъезду его вельможности записки щоденніе при конце того ж года 1728. – Од.: 1913 г.

Слабченко М. Малорусский полк в административном отношении: Историко-юридический очерк // Записки Императорского Новороссийского университета историко-филологического факультета. – Одесса: Техник, 1909. – Вып. 1.

Слабченко М. Центральные учреждения Украины XVII - XVIII ст. Конспект лекций, читанных с 10 июня по 14 июля 1918 г., на украинских курсах для учителей средних школ. – Одеса, 1918.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 2633. – Арк. 109.

Пришляк В. Історія гетьманства Данила Апостола у висвітленні Івана Джиджори // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. зб. наук. праць. – Львів, 2006–2007. – Вип. 15: CONFRATERNITAS. Ювіл. зб. на пошану Ярослава Ісаєвича.

Лазаревский О. Описание старой Малороссии. Том III. Прилуцкий полк. – М. - К., 1902. – Т. III: Прилуцкий полк.

Радакова Е.П. О ревизиях в Малороссии в XVIII ст. // Труды 11-го археологического съезда. – М., 1902. – Т. 2.

Миллер Д.П. Суды земские, городские и подкоморские в XVIII в. – Харьков, 1896.

Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Черниговской епархии. – Кн. 6: Уезды: Новгород-Северский, Сосницкий, Городницкий, Конотопский и Борзенский. – Чернигов: Зем. тип., 1874.

Лазаревский А. Л. Суды в старой Малороссии // Киевская старина. – 1888. – Т. 62–63. – № 7–8.

Левицкий О.И. Очерки народной жизни в Малороссии во второй половине ХVII в. Киев: Типография Университета св. Владимира, 1902.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523