DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2013.8.120558

ХРИСТИЯНСЬКА ЗВИЧАЄВА КУЛЬТУРА ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА

Андрій Губрик

Анотація


У статті досліджуються питання християнського світорозуміння запорожців. З’ясовано, що звичаєво-правова культура українського козацтва значною мірою базувалися на нормах моралі та релігійного вірування. Попри особливості суспільного життя та родинних відносин на Запорожжі, низове козацтво мало християнське світосприйняття характерне для більшості українських земель. Воно мало в своїй основі як характерну українську православну традицію, так включало і своєрідні козацькі релігійні погляди й повсякденну практику, а також елементи дохристиянських вірувань і обрядів з відчутним мілітарним акцентом.


Ключові слова


Запорозька Січ; козаки; християнське світосприйняття.

Повний текст:

PDF

Посилання


Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1997. – Т. ІХ. – Кн.2.

Лиман І.І. Церква в духовному світі Запорозького козацтва. – Запоріжжя, 1997.

Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. – Т. 1. – К., 1990.

Кузьмук О.С. Православна традиція Війська Запорозького.

Новицький Я.П. Народна пам'ять про Запорожжя // Народна пам'ять про козацтво. – Запоріжжя, 1991.

Національна бібліотека України ім. В.Вернадського. Інститут рукопису. – Ф. 209. - № 3.

Кузьмук О. Начальники січових церков. – Документи. – № 14 // Український археографічний щорічник. – Вип. 8/9 . – Т. 11/12. – Київ-Нью-Йорк, 2004.

Сперанский М. Южно-русская песня и современные её носители (по поводу бандуриста Т.М. Пархоменко). – К., 1904.

Украинские народные думы. – М., 1972.

Гримич М. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців. – К., 2000.

Новицький Я.П. Острів Хортиця на Дніпрі//Народна пам'ять про козацтво. – Запоріжжя,1991.

Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. – К., 1991.

Герасименко Н.О. До історії Межигір’я //УІЖ. – 1990.

Левицький О. Переписка с Запорожцем (1763-1765) // Чтения ИОНЛ. – 1904/1905. – Кн.18. – Вып.3. – Отд.3.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание І. – СПб., 1830. – № 6613, 6724.

Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. – Казань, 1914. –Т. 1.

Яременко М. Чернецтво київських чоловічих монастирів (1721-1740 рр.): спроба колективного портрета //Київська старовина. – 2001. – № 6.

Кузьмук О.С. «Козацьке благочестя»: Вiйсько Запорозьке Низове i київськi чоловiчi монастирi в XVII–XVIII ст.: еволюція та взаємовiдносини. – К., 2006.

Яременко М.В. Київське чернецтво XVIII ст. – К., 2007.

Иеромонах Тихон (Васильев). О монашестве в Малороссии в XVIII веке в контексте секулярной политики российских императоров [електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravoslavie.ru/arhiv/36015.htm#_ftn24.

Гавриил (Розанов). Историческая Записка о Пустынно Николаевском Самарском монастыре. – Одесса, 1838.

Похороны запорожца в 1772 году // Киевская старина. – 1898. – № 2.

Верба І.В. «Помяник» Михайлівського Золотоверхого монастиря від 1667 р. про рід Богдана Хмельницького // Богдан Хмельницький та його доба. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 400-річчю від дня народження Великого Гетьмана. Київ, 24-25.Х.1995. – К., 1996.

Эварницкий Д.И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа. – СПб., 1888. – Т. 1.

Шерер Ж.-Б. Літопис Малоросії, або історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросії.

Акты относящиеся к истории Южной и Западной России. – Т. 11. – СПб., 1879.

Мышецкий С.И. История о казаках Запорожских.

Эварницкий Д.И. Две поездки в Запорожскую Сечь.

Андриевский А.А. Материалы, касающиеся запорожцев (1715-1774 г.) // ЗООИД. – Одесса, 1886. – Т.ХIV

Эварницкий Д.И. Источники для истории запорожских козаков. – Владимир, 1903. – Т. І.

Ленченко В. Листи кошового отамана П.Калнишевського 1763 року про устрій Запорозької Січі // Пам’ятки України. – 1989. – № 3.

Ставропігія Києво-Межигірського монастиря: спроба компаративного аналізу //Просемінарій: Медієвістика. Історія церкви, науки і культури. – К., 2003. – Вип. 5.

Прохоренко М. Церковне звичаєве право запорозьких козаків//Історія відродження сучасного запорозького козацтва: Зб. наук. ст. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012.

Скальковський А.О. Історія Нової Січі.

Андрианов П. Славное низовое запорожское войско. Исторический очерк. – Одесса, 1910.

Кононенко Н. Епос та плач: про витоки української думи // Родовід. – 1993. – №6.

Фігурний Ю.С. Історичні витоки українського лицарства. – К., 2004.

Савур-Могила: Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини. – К., 1990.

Боровський Я.Є. Світогляд давніх киян. – К., 1992.

Протоієрей В.Черпак. Політична орієнтація гетьмана І.Виговського та вірність благословенню Митрополита Київського та всієї Руси // Конотопська битва 1659 р.: Зб. наук. пр. – К., 1996.

Здіорук С. Спротив Української Православної Церкви в часи визвольних змагань України у ХVIІ ст. // Конотопська битва 1659 р.: Зб. наук. пр. – К., 1996.

Держава, суспільство і церква в Україні у ХVIІ ст.: Матеріали ІІ «Берестейських читань». Львів, Дніпропетровськ, Київ 1-6.ІІ. 1995. – Львів, 1996.

Кагарлик С. Українські гетьмани і Києво-Печерська Лавра // На чолі козацької держави (До 400-річчя від дня народження Богдана Хмельницького). – Зб. наук. пр. – Вип. 2. – Рівне, 1996.

Кривоший О. Роль образу Богоматері в духовному становленні Запорожжя // Південна Україна ХVIІІ-ХІХ ст.: Зап. наук.-досл. лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Вип. 1. – Запорожжя, 1996.

Панашенко В. Православна церква і монастирі Лівобережної України (друга половина ХVIІ-ХVIІІ ст.) // Середньовічна Україна. – Зб. наук. праць. – Вип. 2. – К., 1997.

Вирський Д. «Дискурс про козаків» (характеристики українського козацтва в річпосполитській історіографії останньої третини XVI – середини XVII ст.). – К., 2005.

Шевченко Н. Соціально-політичні вимоги козацтва Лівобережної України у наказах до Законодавчої комісії 1767-1774 рр. // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. – Вип. 1. – К., 1993.

Лиман І.І. Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734-1775). – Запоріжжя, 1998.

Плохій С. Покрова Богородиця в Україні // Пам’ятки в Україні. – 1991. – № 5.

Эварницкий Д.И. Две поездки в Запорожскую Сечь Яценко-Зеленского, монаха Полтавского монастыря, в 1750-1751 г. – Екатеринослав, 1915.

Феодосий (Макарьевский). Краткия сведения о местно-чтимой иконе Божией Матери, находящейся в Самарском Пустынно-Николаевском монастыре Екатеринославской епархии // Екатеринославские Епархиальные Ведомости: часть неофициальная. – 1872.

Надхин Г.П. Церковные памятники Запорожья. – б.м. и г.

Орловский П. Переписка отамана Петра Калнишевского с киевским митрополитом Арсением Могилянским // Киевская старина. – 1893. – № 7.

Кузьмук О.С. Православна традиція Війська Запорозького // Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. – К., 2007. – Т.2.

Возняк М. Історія української літератури: У 2 кн. – Львів, 1922. – Кн. 2.

Українська література XVII ст. /Упор. В. Крекотень, ред. О. Мишанич. – К., 1987.

Історія української культури у п’яти томах. – Т. 2. – К., 2001.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Print ISSN: 2519-2523