DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2013.8.120778

ЖІНКИ-ІСТОРИКИ-КОЗАКОЗНАВЦІ В ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ наприкінці ХІХ – першій третині ХХ ст.

Олександр Музичко

Анотація


Метою статті є з’ясування ролі жінок у розвитку історичної освіти, думки та науки на території Південної України у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст. Зазначено, що попри історіографічну репутацію 1920-х років як часу емансипації жінок у науці, вже у попередній період жінки мали вплив, хоч і незначний, на історіографічний процес, що, власне, і підготувало ґрунт для їх подальшого увиразнення як істориків. До 1920-х років масштаб особистостей жінок-істориків виглядає більш значним.


Ключові слова


Південна Україна; жінки; історіографічний процес.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андросова-Байда Д. Феномен жінки-історика 1920-х рр.: механізми творення нової ідентичності // Історіографічні дослідження в Україні. – 2008. – Вип. 19.

Непомнящий А. Арсений Маркевич: страницы истории Крымского краеведения. – Симферополь, 2005.

Мельник О.В. Розиток вищої освіти у 1918 р. в Одесі за матеріалами газети «Одесские новости»// Інтелігенція і влада. Серія: Історія. – 2006. – № 6.

Левченко В.В. Жінки-викладачі вищої школи Одеси (1917-1930-ті рр): історико-науковий аспект //Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. – Одеса, 2009.

Маркевич А. Женщины в Новороссийском университете // Одесские новости. – 1901. – 23 июня.

Записки Одесского общества истории и древностей (далі – ЗООИД). – Т. 26.

Известия Таврической ученой архивной комиссии (далі – ИТУАК). – 1888. – Т. 4. – 1897.

Калиновский В. «Древностей – и замечательных, и интересных, и красивых – непочатый уголок». Церковное крымоведение (1837 – 1920). – К. Симферополь, 2012.

ЗООИД. – Т. 29. – 1911. – Протоколы. – С. 19.

Державний архів Одеської області. – Ф. 153. – Оп. 1. – Спр. 441.

Кобченко К. Входження жінок у «чоловічий» храм науки: університет: університет Св. Володимира і жіноцтво // Українознавство – 2009: Календар-щорічник. – К., 2008.

ВР РНБ. – Ф. 1035. – Оп. 1. - Спр. 40.

Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Архів М.М. Ланге. – К. 28. – Спр. 269.

Линниченко И.А. Пятнадцатилетие Одесских высших женских курсов // Одесские новости. – 1918. – 6 октября.

Исторический вестник. – 1911. – март.

Линниченко И.А. Воспоминание о А.Н. Шварце // Одесские новости. – 1915. – 10 января.

Санкт-Петербурзька філія архіву Російської академії наук. – Ф. 134.– Оп. 3.–Спр. 849.

Музичко О.Є. Одеський релігієзнавець К.В. Флоровська // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Кн. ІІ. – 2011.

Флоровская К.В. Святой Франциск в «Древе крестной жизни» [Убертино де Казале] // К 25-ю ученой и литературной деятельности Ивана Михайловича Гревса. Сб. статей его учеников. – СПБ, 1911.

Флоровская К. Братства бичующихся в Италии в конце ХІІІ и на XIV в. // Журнал министерства народного просвещения. – 1912. – В. 9.

Беляева Л.П. Бородино // ИТУАК. – В. 49. – 1913.

Беляева Л.П. Три века назад // ИТУАК. – В. 50. – 1913.

Голубовская Н.П. Владимир Святой как личность // ИТУАК. – В. 53. – 1916.

Козловская В.Е. Остатки славянского городища и дюнная стоянка неолитической эпохи на озере Буромке, Черниговской губ. Сосницкого уезда // ИТУАК. – В. 47. – 1912.

Скриленко А.А. Орнамент и его первичные элементы // Летопись КВАК. – В. 4. – 1908.

Полонська-Василенко Н. Два фрагменти // Синявський А. Вибрані праці. – К., 1993.

Слабченко М. Матеріали з малоросійської сфрагістики. – Одеса, 1912. Слабченко М. Два письма гр. П.А. Румянцева к Я.А. Брюсу // Военно-исторический вестник. – 1910. – Кн. 7-8.

Слабченко М. Материалы к истории г. Крюкова // Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск 11.

Зленко Г.Д. Проблеми бібліографування праць академіка М.Є. Слабченка // Академік Михайло Єлисейович Слабченко: наукова спадщина і життєвий шлях. Зб. статей. – Одеса, 1995.

Заруба В. Історик держави і права України академік Михайло Слабченко. – Дніпропетровськ, 2004.

Атлас Д. Старая Одесса в русской литературе (1820-1840-е гг.) // ИОБО. – Т. 1. – Вып. 2. – 1911.

Атлас Д. Бомбардировка Одессы в 1854 году // ИОБО. – Т. ІV. – 1914.

Атлас Д. Архив профессора А. Маркевича // ИОБО. – Т. 4. – Вып. 2. – 1915.

Пападато Л.Л. Рец: на «Мемуары кн. А. Радзивилл»// ИОБО. – Т. 1. – В. 5. – 1912.

Флоровская К.В. Рец. на: Н.И. Карееву ученики и товарищи по научной работе. – СПБ, 1914.

Флоровская К.В. Рец. на: Ш. Бемон, Г. Моно. История Европы в средние века. – Петроград, 1915 // Известия Одесского библиографического общества при Новороссийском университете. – Т. ІV. – В. 1. – 1915.

Слабченко М. Из одесской старины. Село Александровка-Арнаутское // ИОБО. – Т. І. – В. 8. – 1912.

Стратиевская-Гросман С. Из истории славянофильства // Труды слушательниц ОВЖК. – Т. ІІ. – 1911.

Стратиевская-Гросман С. «Царственный мистик» кн. Барятинского // Известия ОБО. – Т. 2. – 1913.

Стратиевская-Гросман С. Новый труд по истории русской культуры // Известия ОБО. – Т. 5.

Відділ писемних джерел Російського державного історичного музею. – Ф. 442. – К. 261. – Спр. 50.

Левченко В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту. – Одеса, 2010.

Михайло Слабченко в епістолярній та мемуарній спадщині (1882-1952) / Упор. Заруба В. – Дніпропетровськ, 2004.

Хаїт Т. З історії одеської соціал-демократичної організації // Літопис революції. – 1929. – № 3.

Пора-Леонович В. Раскопки курганов в окрестностях Одессы летом 1923 г.// Вісник Одеської комісії краєзнавства при УАН. – Ч. 2-3. – Одеса, 1925.

Жезмер М. Одеська Рада Робітничих депутатів 1905 року. – Одеса, 1931.

Лагодовська О. Археологічна подорож до с. Курисово-Петровського // Вісник ОКК при УАН. – Ч. 4–5. Секція археологічна. – Одеса, 1930.

Кангун Л. Про способи розбору архівних матеріалів // Архівна справа. – Кн. 1 (12). – 1930.

Кангун Л. По новому розбирати й описувати архівні матеріали // Архів Радянської України. – 1932. – № 6.

Кангун Л. Збірка документів з історії одеської Червоної Гвардії. – Харків-Одеса, 1932.

Писная В. К биографии А. Желябова (Материалы дознания по делу «193») // Каторга и ссылка. – В. ХІ. – 1924.

Писная В. Студенческие годы Желябова // Былое. – 1925. – № 4.

Самулевич Л. Одеська організація РСДРП за часів ІІ з’їзду. – Одеса, 1929.

Невзорова О. Аграрне питання на Україні після 1902 року // Записки соціально-історичної секції ОНТ Невзорова О. Аграрне питання на Вкраїні після 1902 р. // Записки Одеського наукового при УАН товариства Секція соціально-економічна. – Одеса, 1927. – Ч. 2.

Филимонов С.Б. Хранители исторической памяти Крыма. – Симферополь, 2004.

Новикова Л. Могильник на горе «Болван» в Судаке //ИТУАК. – В. 3 (60). – 1929.

Чепурина П.Я., Ельяшевич Б.С. Караимские брачные договоры «шстары» // ИТУАК. – № 1 (58). – 1927.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523