DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2017.12.123668

КОНФЕСІЙНИЙ ЧИННИК ГЕНЕЗИ КОЗАЦЬКОЇ АВТОНОМІЇ В СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

Віталій Щербак

Анотація


У статті проаналізовано основні засади і шляхи формування ідеї козацької автономії в Речі Посполитій наприкінці XVI – першій половині XVII ст. Увага акцентується на ролі православ’я в цьому процесі через спілку oчільників Війська Запорозького та українських духовних ієрархів.

Ключові слова


українське козацтво; козацька автономія; православ’я; Військо Запорозьке; духовні ієрархи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. – СПб., 1865. – Т. 2.

Архив Юго-Западной России. – К., 1863. – Ч. 3. – Т. 1.

Борецький І. Протестація / І. Борецький // Пам’ятки братських шкіл на Україні. Кінець XVI – початок XVII ст. – К.: Наукова думка, 1988.

Викул П. Киевский митрополит Иов Борецкий (1620-1631 гг.) / П. Викул // Подольськие епархиальные ведомости. – № 7. – 1894.

Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в 3-х томах. – М.: Изд-во АН ССР, 1954. – Т.1.; Т. 2.

Голобуцький В. О. Запорозьке козацтво / В. О. Голобуцький. – К.:Вища школа, 1994.

Грушевський М. Історія України-Руси: в 12-ти т. / М. Грушевський. – К.: Наукова думка, 1995. – Т. 7.

Жерела до історії України-Руси. – Львів, 1908. – Т. 8.

Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной уний / П. Жукович. – СПб., 1906. – Вып. 3.; 1912. – Вып. 6.

Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький / І. Крип’якевич. – Львів: Світ, 1990.

Наливайко Д. Козацька християнська республіка / Д. На-ливайко. – К.: Дніпро, 1992.

Плохій С. Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні / С. Плохій. – К.: Критика, 2005.

Сас П. М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI – перша половина XVII ст.) / П. М. Сас. – К.: Либідь, 1998.

Cелянський рух на Україні 1569-1647 рр. Збірник документів і матеріалів. – К.: Наукова думка, 1993.

Щербак В. О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV – середина XVII ст. / В. О. Щербак. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006.

Biblioteka Muzeum im. Czartoryjskich w Krakowie.

Dyaryusz transakcyi wojennej między wojskiem koronnem i zaporoskiem… przez ojca Szymona Okolskiego. – Kraków, 1858.

Kronika Polska Marcina Bielskiego. – Sanok, 1856. – T. 2.

Listy Stanisława żołkiewskiego 1584-1620. – Kraków, 1886.

Pisma Stanisława żołkiewskiego. – Lwów, 1861.

Wereszczynski J. Droga pewna / J. Wereszczynski // Сборник статей и материалов по истории Юго-Западной России. – К., 1911. – Вып. 1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523