DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2017.12.123744

РОЗВИТОК КОЗАКОЗНАВЧИХ СТУДІЙ У МИКОЛАЄВІ ТА ХЕРСОНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Олександр Музичко

Анотація


Метою цієї статті є дослідження розвитку козакознавчих студій у Миколаєві та Херсоні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Дослідження козацької історії у загалом провінційних за своїм економічним та культурним потенціалом, порівняно з Одесою, Миколаєві та Херсоні були одним з основних (поряд з антикознавством (Ольвія, скіфські кургани), дослідження історії цих міст з кінця ХVIII – у ХІХ ст.) струменем місцевої історіографії, що дозволяв їй привертати увагу представників інших центрів, бути активними учасниками історіографічного процесу на півдні України, а іноді і ширше. Важливим чинником розвитку козакознавства був інтерес до цієї теми з боку аматорів історії, що, розуміючи історичне значення документальних та археологічних артефактів допомагали історикам опрацьовувати та зберігати ці джерела.

Ключові слова


козацтво; Миколаїв; Херсон; історіографія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андріяш В. І. Лекції М. М. Аркаса про українське козацтво / В. І. Андріяш // Українська державність: проблеми історії, права, економіки, мовознавства, філософії, політології та культури: Збірник наукових праць. – Т. 1. – Миколаїв-Одеса, 2001.

Андріяш В. І. Проблеми українського державотворення в епістолярній спадщині М. М. Аркаса / В. І. Андріяш // Наукові праці. Т. 12: Політичні науки. – Миколаїв, 2001.

Аркас М. М. Історія України-Русі /Вступ. слово та коментарі В. Г. Сарбея. – К.: Наукова думка, 1991.

Археологическая поездка В. И. Гошкевича // Родной край. – 1910. – 8 августа.

Багалей Д. И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры: Исторический этюд. – К., 1889.

Николаевский областной краеведческий музей. 100 лет со дня основания / Веденеева А. К., Гаркуша Н. М., Пономарева Е. В., Гаврилов И. В., Гаврилова И. В. – Николаев, 2014.

Водотика С. Г. Історіографія запорозького козацтва на Херсонщині // Проблеми Історичного краєзнавства, музеєзнавства та відродження культури українського народу: Матеріали наукової конференції. – Херсон, 1993.

Гаркуша С. В. Діяльність С. І. Гайдученка на початку фундації [Миколаївського природно-історичного] музею / С. В. Гаркуша // Херсонський обласний краєзнавчий музей. Наукові записки. Проблеми археології, історії, історіографії, джерелознавства, музеєзнавства, природознавства, фалеристики, нумізматики, соціології /ред. Т. Г. Братченко, ред. Ю. О. Ржевська. – Херсон, 2010.

Гошкевич В. И. Клады и древности Херсонской губернии. – Кн. І. – Херсон, 1903.

Держархів Миколаївської області, ф. 470, оп. 1, спр. 6.

Держархів Миколаївської області, ф. 468, оп. 1, спр. 14.

Держархів Миколаївської області, ф. 468, оп. 1, спр. 15.

«Історія України-Русі» у листуванні Миколи Аркаса з Василем Доманицьким. 1906–1909 роки / упор. І. Старовойтенко. – К.: Темпора, 2009.

Иванов П. Библиографическая заметка о новых материалах, касающихся истории Малороссии // Киевская старина. – 1892. – Кн. ХІІ. – Библиография.

Иванов П. Переселение запорожцев на Тамань // Киевская старина. – 1891. – Кн. 7. – Т. 34. – Документы, известия, заметки.

Иванов П. А. Материалы по истории Запорожья в XVIII веке // Записки Императорского Одесского общества истории и древностей. – Т. ХХ. – 1897. – ІІ. Материалы.

Каминский Ф. Т. О мастере по изготовлению крестов-памятников, запорожском казаке Пашкивского куреня Никите Кресторезе // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2011. – Вип. 20. – Ч. I.

Кедровський В. Обриси минулого: Деякі останні діячі-українофіли напередодні революції 1917 року / Кедровський В. – Ню Йорк; Джерзі Ситі, 1966.

Кирьяков М. Историко-статистическое обозрение Херсонской губернии / М. Кирьяков // Материалы для статистики Российской империи, издаваемые при статистическом отделении совета при Министерстве внутренних дел. – СПБ, 1839.

Козловський А. О., Ільїнський В. Є. Козацькі старожитності в пониззі Дніпра // Археологія. – 1991. – № 4.

Кумани Н. М. Николаев / Н. М. Кумани // Морской сборник. – 1861. – № 9.

Летопись музея Херсона за 1909, 1910, 1911 гг. – Вып. 2. – Херсон, 1910.

Летопись музея Херсона за 1913 год. – Вып. 5. – Херсон, 1915.

Летопись Херсонского городского музея древностей Херсонского края за 1914 год. – Херсон, 1916.

Лопушинський А. І. В. І. Гошкевич – дослідник Запорозьких Січей // Заповідна Хортиця. Матеріали V науково-практичної конференції «Історія запорізького козацтва в памятках та музейній практиці». – Спеціальний випуск. – Запоріжжя, 2011.

Миколаївський обласний краєзнавчий музей. – Д-8882.

Педич В., Яценюк Ф. Львівська історична школа Михайла Грушевського: козакознавчий дискурс // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського: тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). – Острог, 2016.

Передмова М. М. Аркаса до «Запорожця за Дунаєм» // Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник / М. О. Багмет, А. І. Колісніченко, О. Г. Бакалець, В. І. Андріяш та ін. – Миколаїв, 2002.

Радіонова Ю. А. Літературна творчість і фольклорно-етнографічні вправи М. М. Аркаса / Ю. А. Радіонова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер.: Історичні науки. – 2013. – Вип. 3.34.

Р-въ А. [Русов А.] Небесные архистратиги в образе запорожцев // Киевская старина.–1887. – Т.19. – Кн. 11.

Русов А. Осада и взятие Очакова (1788) // Киевская старина. – 1888. – Т. 23. – Кн. 12.

Тригуб П. М. Василь Миколайович Доманицький (1877-1910) – редактор «Історії України-Русі» М. М. Аркаса / П. М. Тригуб // Наукові праці. – Вип. 4: Історичні науки. – Миколаїв, 2002.

Херсонский музей древностей. Сборник газетных статей и заметок. 1871–1928 гг. / сост., подгот. текста, предисл., прим. В. А. Черникова. – Херсон: Наддніпряночка, 2012.

Шаповалов А. Каминский Феодосий Тимофеевич, исследователь казацкой старины и Запорожских Сечей / А. Шаповалов // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Вип. 20. – 2011.

Шкварець В. П. Українське козацтво та Запорізька Січ як одна з провідних органічних складових історичної творчості М. М. Аркаса / В. П. Шкварець // Краєзнавчий альманах. – Миколаїв, 2008. – Вип. 1: Історія. Археологія. Наука. Культура. Освіта. Промисловість. Сільське господарство.

Юг. – 1898. – 2 сентября.

Юг. – 1901. – 7 марта.

Южанин. – 1888. – 19 апреля.

Южанин. – 1888. – 9 мая


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523