DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2009.4.156470

ІДЕЯ ВІДМОВИ КОШОВОГО ОТАМАНА ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ К. ГОРДІЄНКА ВІД ПРОТЕКЦІЇ МОСКВИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ ВІЙНИ 1700 – 1721 рр.

Тарас Чухліб

Анотація


У статті аналізуються ідея відмови Коша Запорозької (Чортомлицької) Січі на чолі з К. Гордієнком від протекції московського царя під час Північної війни 1700 – 1721 рр. З’ясовано, що Кіш підтримав гетьмана Івана Мазепу й таким чином намагався уподібнитися іншим європейським порушникам політичного спокою щодо вимагання більших “прав і привілеїв” від оточуючих монархів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про участь військ Українського гетьманату на “балтійському фронті” Північної війни див.: Чухліб Т. Український гетьманат у Великій Північній війні 1700 – 1721 рр.: проблеми міжнародного та воєнно-політичного становища // Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха: Зб. наук. праць. – К., 2008. – С.7–42 (бібліографія: с. 38 – 42); Він же. Мазепинська

Україна між Російською та Шведськими коронами: дилема вибору протекції // Український історичний журнал (далі – УІЖ). – №2. – 2009. – С.16 – 39 (бібл.: с. 33 – 39).

Станіславський В. Запорозька Січ у другій половині XVII – на початку XVIII ст. // Історія українського козацтва: Нариси в 2-х томах. – Т.1. – К., 2006. – С.579.

З цього приводу І. Мазепа пізніше писав до О. Меншикова (лист від 10. ІІ. 1705 р. з Іванполя): “Под час бытности моей в царствующем великом граде Москве прекладал мне Ваша Вельможность, чтоб многие непостоянные запорожци в немалом числе избегли Петербурга, уходячи военной монаршей службы.., поневаж их всех в турми (тюрми. – Т. Ч.) не пересажати, ани перевешати, тылко приказалем их на пылном оку мети и крепко берегти... ” (Архів Санкт-Петербурзького Інституту Історії РАН. – Ф.83. – Оп.1. – №8. – Арк. 1-2; Гетман Иван Мазепа: Документы из архивных собраний Санкт-Петербурга /Сост. Т. Таирова-Яковлева. – Вып.1: 1687 – 1705 гг. – С.131). Окрім того, про долю збіглих з Інфляндії (зокрема, з Канців) запорожців, яких було затримано на території Стародубського полку Українського гетьманату, йшлося також і в листах Мазепи до Меншикова від 17. ІІ, 21. ІІ та 14. ІІІ. 1705 р. (Гетман Иван Мазепа: Документы из архивных собраний Санкт-Петербурга. – С.132 – 134)

Cтаніславський В. Запорозька Січ у другій половині XVII – на початку XVIII ст. – С. 580.

Там само.

Мільчев В. Кордони Війська Запорозького та діяльність російсько-турецької межової комісії 1705 р. – Запоріжжя, 2004. – С.31.

Лист К. Гордієнка до думного дяка О. Українцева від 31.V.1705 р. із Запорозької Січі//Мільчев В. Кордони Війська Запорозького та діяльність російсько-турецької межової комісії 1705 р. Додатки. – С. 34 – 35.

Мільчев В. Кордони Війська Запорозького та діяльність російсько-турецької межової комісії 1705 р. – С. 61.

Інститут рукопису НБУ ім. В. Вернадського (далі – ІР НБУ). – Ф. VIII. – Спр.1792. – Арк. 47–48; Доба гетьмана Івана Мазепи в документах; упор. С. Павленко. – К., 2007. – С. 410 – 411.

Лист К. Гордієнка до І. Мазепи від 24 листопада 1708 р. із Запорозького Коша // ІР НБУ. – Ф. VІІІ. – Спр.1784. – Арк. 29 – 30 зв. Опубл.: Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. – С.335 – 336.

Про козацько-старшинський рід Черняків див. грунтовну розвідку: Лиман І. Козацький рід Черняків в історії України, Росії, США // Чорноморська минувщина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України. – Одеса, 2008. – C. 35 – 45.

Материалы Военно-ученого архива Главного штаба. – Т.1. – С.Пб., 1871. -С. 643 – 645.

Там само. – С.645.

Станіславський В. Політичні відносини Запорозької Січі й Кримського ханства напередодні Полтавської битви // УІЖ. – №1. – 1998. – С.78.

Голиков И. Дополнение к деяниям Петра Великого, содержащее полное описание славныя Полтавския победы. – М., 1795. – Т. 15. – С. 261 – 262.

Станіславський В. Політичні відносини Запорозької Січі. – С. 78.

Тарле Е. Северная война и шведское нашествие на Россию. – М., 1958. – С. 306.

Станіславський В. Запорозька Січ у другій половині XVII – на початку XVIII ст. – С.581.

Лист Д. Голіцина до І. Скоропадського від 28. ІІІ. 1709 р. з Києва // Військові кампанії доби гетьмана Мазепи в документах; упор. С. Павленко.– К., 2009. – С. 458 – 459.

Тут запорожці захопили у полон 150 російських солдат, частину з яких К. Гордієнко надіслав хану Девлет-Гірею з черговим листом про допомогу (Костомаров Н. Мазепа. Историческая монографія. – М.,1882. -С.183). Див. також: Шутой В. Позиция Турции в годы Северной войны 1700 – 1709 гг. // Полтавская победа. Из истории международных отношений накануне и после Полтавы. – М., 1959. – С. 125.

Лист К. Гордієнка до польського короля С. Лещинського від 15 березня 1709 р. з Переволочної // Інститут рукопису НБУ ім. В.Вернадського. – Ф. VІІІ. – Спр.1796. – Арк. 55 – 55 зв.

Материалы Военно-ученого архива Главного штаба. – Т.1. – С.655.

Там само. – С.453 - 454.

Залишився такий опис цієї події: “Запорозький воєвода (кошовий отаман К. Гордієнко. – Т. Ч.) був зі своїми козаками приведений до короля, привітав його і виконав присягу вірності. Король відповідав через посередництво свого комісара Солдана, який володів козацькою мовою. Кожний із запорожців по черзі перед Королівською Величністю глибоко кланявся і мовби падав до його ніг. Десь за годину повертались вони від короля до воєводи Мазепи, турботливість якого підтримувала офіцерів аж до третього дня... ” (Даніел Крман. Подорожній щоденник (Itinerarium 1708 – 1709); упор. М. Неврлий. Пер. з словацької О. і Г. Булахи. – К.,1999 (переклад здійснено за виданням: Krman D. Іtinerarium. Cestovny dennik z rokov 1708–1709. – Bratislava, 1969. – С. 68).

Російський державний архів давніх актів (далі – РДАДА). – Ф. “Кабінет Петра І”. – Від. 2, 1709 р. – Кн.ІІ. – Спр. 10. – Арк.260; Тарле Е. Северная война. – С.273.

Військові кампанії доби гетьмана Мазепи в документах. – С. 464.

Цит. за: Томашівський С. Із записок Каролінців про 1708 – 1709 рр. // Записки НТШ. – Т. 92. – Львів, 1909. – С. 83 – 84.

Докл. див.: Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. – Нью-Йорк-Київ, 2001; Григорьев Б. Карл ХІІ, или пять пуль для короля. – Москва, 2006; Чухліб Т. Шлях до Полтави. Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи. – К., 2008; Петер Енглунд. Полтава. Розповідь про загибель однієї армії. – Харків, 2009 та ін.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Print ISSN: 2519-2523