DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2009.4.157180

ХУДОЖНЬО-КРИТИЧНІ ЗАМІТКИ ДО ВИДАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПОВІСТІ О. МАКОВЕЯ “ЯРОШЕНКО” (на матеріалах графічних малюнків Г.С.Зубковського із фондів Одеського художнього музею)

Наталія Поліщук, Олена Жуліцька

Анотація


У статті представлені матеріали графічних малюнків Г.С.Зубковського, що були написані ним для історичної повісті О.Маковея “Ярошенко”, про козака Мукулу Ярошека, який воював у Хотинську війну 1621 р. Малюнки є оригіналами, зберігаються у фондах Одеського художнього музею.


Повний текст:

PDF

Посилання


Каменский А. Искусство книжной графики и современность // Искусство книги. 1968/1969. – М.:Книга, 1975. – Вып. 8. – С.6.

Гончаров А. Художественное конструирование книги // Искусство. – 1965. – №6. – С.18; Ляхов В.Н. Очерки теории искусства книги. – М.: Книга, 1971. – 254 с.

Лагутенко О. GRAPHEIN ГРАФІКИ. Нариси з історії української графіки ХХ ст. – К.: Грані-Т, 2007. – С.8.

Подобедова О.И. О природе книжной иллюстрации. – М.: Советский художник, 1973. – С. 43, 53, 62, 216.

Шпаков А.П. Художнє оформлення української радянської книги // Українське мистецтвознавство. – К.: Наукова думка, 1968. – С.73-74.

Ламонова О. “Новий стиль” в українській графіці кінця 1950-х – початку 1970-х років // Українська Академія мистецтв. Дослідницькі та науково-методичні праці: науковий збірник. – К., 1999. – Вип.6. – С.185-191.

Зокрема, в ювілейному 1964 р. в конкурсі на кращу книгу року найвищу нагороду – премія імені Івана Федорова – отримало видання “Ярослав Мудрий” І.Кочерги з ілюстраціями прославленого українського художника-графіка Г.Якутовича. Див.: Шмаринов Д. Советская графика // Искусство. – 1965. – №6. – С.4.

Вперше надрукована в 1905 р. в часопису “Руслан”, що виходив у Львові, тоді ж видано окремою книжкою. Друге видання вийшло в Києві в 1919 р., далі в 1926 р. у Львові, знову в Києві 1929 року. Відтоді повість увійшла в золотий фонд української історичної белетристики. Див.: Шевчук В. Повість про порубіжну українську родину // Маковей О.С. Ярошенко: Історична повість: Для середнього та старшого шкільного віку; передм. В.О.Шевчука; іл. І.М.Крислача] – К.: Веселка, 2007. – С. 8.

Зубковский Г.С.//Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. – М.: “Искусство”, 1983. – Т. IV. – Кн. 1. – С. 354-355.

Серед численних учасників конкурсу лише 338 видань отримало дипломи: 8 дипломів ім. 50-и річчя Великого Жовтня, 6 – ім. І.Федорова, І ступеня – 65, ІІ ступеня – 104, заохочувальні дипломи –205. – Алев Р. IX Всесоюзный конкурс на лучшие издания 1966-1970-х годов // Искусство книги. – М.,1971. – Вып.7. – С.171.

Гончаров А.Д. Проблемы оформления современной книги // Книга. Исследования и материалы. – М.: Книга, 1966. – Вып. ХII. – С. 116.

Крім повісті “Ярошенко”, О.Маковей видав у 1909 р. збірку “Пустельник з Путни та інші оповідання”, де було вміщено п’ять оповідань на теми з історії Буковини і Молдавії. // Погребенник Ф.П. Осип Маковей. (Критично-біографічний нарис). – К.: Держ. вид-во художньої літератури, 1960. – С.90.

Кріль Й. П. Осип Маковей. До 100-річчя з дня народження. – К.: Товариство “Знання” УРСР, 1966. – С.24, 26.

Засенко О.Є. Осип Маковей. (Життя і творчість). – К.: “Дніпро”, 1968. – С.133.

Там само. – С.134.

Калениченко Н.Л. Українська проза початку ХХ ст. – К.: Наукова думка, 1964. – С.225-226.

Засенко О.Є. Осип Маковей. – С.133.

Калениченко Н.Л. Українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст. Напрями, течії. – К.: Наукова думка, 1983. – С.210.

Калениченко Н.Л. Українська проза початку ХХ ст. – К.: Наукова думка, 1964. – С.254.

Ламонова О. Художник-графік Георгій Зубковський (середина 1960-х – середина 1970-х років) // Українська Академія мистецтв. Дослідницькі та науково-методичні праці: наук. зб. – К., 2000. – Вип.7. – С.210.

Вперше П. Сагайдачного зображено в збірці віршів ректора Київської братської школи Касіяна Саковича – “Верше на жалостный погребъ Петра зацного рыцера Конашевича Сагайдачного, Гетмана войска его Кр.млсти Запорозкого”, яка надрукована у Києво-Печерській друкарні в 1622 р. з приводу смерті гетьмана 10 квітня 1622 р. Портрет П.Сагайдачного подає нам літнього воєначальника, верхом на коні, з булавою в руці і з сагайдаком на боці. Гравюра відзначена великою виразністю, досягнутою найпростішими, лаконічними художніми засобами… Інша гравюра, де зображено штурм козаками турецької фортеці Кафи. На стіни фортеці лізуть по драбинах козаки. Легкі козацькі човни атакують великі турецькі кораблі – “каторги” з гребцями-невільниками. По сторонах цієї гравюри є напис, що

стосується Сагайдачного: “Каффу воевал року 1616” (Книга і друкарство на Україні. – К.: Наукова думка, 1964. – С.73). В кінці ХІХ ст. відомий художній критик В.В.Стасов з приводу цього видання зазначав, що “это издание особенно важно тем, что здесь встречаем первый пример картинок (весьма

недурно-выполненных) не религиозного, а гражданского содержания, и притом портретов, …они были, дожно быть сильно распространены в Киеве и во всей его тогдашней области. Картинки эти имели вполне значение народное и историческое. Для нас же, нынче, они имеют не меньшее

значение, как один из редчайших образцов издания биографическо-исторического содержания ХVII в. … Внутри книжечки мы встречаем портрет самого Сагайдачного, во весь рост, верхом, в высокой меховой шапке, с булавой в правой руке, луком и колчаном стрел за спиной…Это едва ли не

самые старейшие гравюры Киевской школы”. (Стасов В.В. Собрание сочинений. – Т.II. Художест-венные статьи. – С.Пб.: Тип. М.М.Стасюлевича, 1894. – С.35, 645). Ця гравюра стала основою іконографічного зображення, яка згодом була відтворене в живописі. Автор невідомий. Так, в збірнику “Исторические деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах”, яка була надрукована в 1883 р. В.О. Бецом і В.Б.Антоновичем зазначено, що портрет, які вони подають “снят с портрета, находящегося в торжественной зале Киевской Духовной Академии. Аутентичность его доказывается ксилографическим изображением Сагайдачного, изданным вместе с стихами,

сочиненными на смерть его студентами Киевского братского училища…”. (І. Каманін в “Очерке гетьманства Петра Сагайдачного (с приложеніями)”. – К., 1901) також посилається в примітках до поданих ним портретних зображень на щойно зазначені видання.

Возняк М. Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Львові. – Львів, 1954. – С. 26-27.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Print ISSN: 2519-2523