ОДЕСЬКИЙ ІСТОРИК Є.О. ЗАГОРОВСЬКИЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ПРОЦЕСІ першої половини ХХ ст.

Автор(и)

  • Олександр Музичко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2519-2523.2008.3.157919

Анотація

У статті вперше на базі широкого кола архівних та оприлюднених джерел висвітлено наукову діяльність одеського історика Є. О. Загоровського (1885 – 1938) у першій третині ХХ ст.

Посилання

Полонська-Василенко Н.Д. Історія України. – Т. 1. – К., 1995. – С. 32; ЕУ. – Т. 2. – К., 1994. - С. 709; Історія Одеського університету за 100 років. – К., 1968. – С. 329, 333, 336.

Скляренко Є.М. Є.О. Загоровський як історик України // Одесі-200. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої 200-річчю міста. – Ч. 2. – Одеса, 1994. - С. 91 – 92; Зленко Г. Куди подівся історик Євген Загоровський? // Кур’єр Кривбасу. – 1997. - № 71 -72. – С. 103 – 108; Зленко Г. Загоровський Євген // Бібліографи Одеської державної наукової бібліотеки. – Одеса, 2002. – С. 89 – 90; Мисечко А. І. Загоровський Є. О. // Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник. - Т. 2. - Одеса: Астропринт, 2005. - С. 448 - 450.

Левченко В. Із історії Новоросійського (Одеського) університету: Євген

Олександрович Загоровський // Науковий вісник. - № 16 (53). – Одеса, 2007. – С. 184 –197.

Зленко Г. Євген Загоровський і його бібліографічна праця з історії України // Вісник книжкової палати. – К., 2000. - № 3. – С. 20-21; Папакіна Т.П. З історії втрачених видань Всеукраїнської академії наук: збірник “Полуднева Україна” // Архіви України.– 2001. – №6 //Ресурс доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/2001-6-2.php).

ДАОО. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Спр. 140. – Арк. 5.

Василь Терентійович Галяс (біографічні матеріали до 85-річчя з дня

народження) /Упорядник В.М. Хмарський. – Одеса: Гермес, 2006. – С. 42.

Клитин Б. Из семейной хроники // Новороссийский университет в воспоминаниях современников. – Одесса, 1999. – С. 193 – 194.

Музичко О. Педагогічна діяльність І. Линниченка в Одесі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: етапи, особливості, значення // Південний Захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах.–2007.–Вип. 4. – С. 167 – 190.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 1. – Спр. 385.

ДАОО. - Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 2555. – Арк. 120.

Известия Одесского Бибилиографичного общества. – Т. 1. – Вип. 7. – 1912. – С. 236.

Протоколи//ЗООИД. – Т. 31. – 1913. – С. 8.

Иностранная колонизация Новороссии в ХУІІІ веке. - 1912; Новая книга о Скифах и Понтийских греках. – Одесса, 1914 (примірники зберігаються у фондах Наукової бібліотеки ОНУ ім. І.І. Мечникова).

В университете // Одесский листок. – 1917. – 28 января.

ДАОО. – Ф. 334. – Оп. 1. – Спр. 7539. – Арк. 97, 110.

Там само. – Ф. 153. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 4 зв.

Державний архів при Раді міністрів АРК (ДААРК). – Ф. 538. – Оп. 1. – Спр. 16. – Арк. 287-288.

Василь Терентійович Галяс. – С. 40.

ДААРК. – Ф. 538. – Оп. 1. – Спр. 82. – Арк. 70.

Звіт про діяльність Одеського наукового при УАН Товариства. – Одеса, 1927. – С. 9.

Василь Терентійович Галяс … - С. 42.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 2051. – Арк. 8; Арк. 36.

Історія Одеського університету за 100 років. – К., 1968. - С. 333.

Відділ рукописів Одеського державного історико-краєзнавчого музею. – Ф. 429 (Шпакова). – Спр. 6955. – Арк. 1.

ДАОО. – Ф.Р -1593. – Оп. 1. – Спр. 140. – Арк. 10-11.

ДААРК. – Ф. 538 – Оп. 1. – Спр. 82. – Арк. 58.

ДАОО. – Ф. Р -7. – Оп. 1. – Спр. 844. – Арк. 63.

Слабченко М. Щоденник // Заруба В. Михайло Слабченко в епістолярній та мемуарній спадщині (1882-1952). – Дніпропетровськ, 2004. – С. 243.

ДААРК. – Ф. 538 – Оп. 1. – Спр. 82. – Арк. 10.

Рубинштейн Н. О путях развития исторического исследования // История СССР. – 1962. – № 6. – С. 94.

Семковский С. Задачи научно-исследовательских кафедр // Наука на Украине. – 1922. – № 1. – С. 12 – 13.

Вісник Одеської комісії краєзнавства при ВУАН. – Ч. 1. – 1924. – С. 2, 15.

Там само. – Ч. 4-5. – Вип. 1. Секція для вивчення грецької нацменшості. – Одеса, 1930. – С. 1.

Історія Національної Академії наук України. 1924 – 1928. – К., 1998. – С. 614.

Всеукраїнська наукова асоціація сходознавців. Одеська філія. – Одеса, 1930. – С. 5, 7, 11-14, 12, 17.

Примірник зберігається в Одеській державній бібліотеці ім. М. Горького.

Марочко В., Гьотц Х. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941). – К., 2003. – С. 179.

Боровой С. Воспоминания. - М.: Иерусалим, 1993. – С. 149 – 150.

Скляренко Є.М. Є.О. Загоровський як історик України. – С. 92.

Василь Терентійович Галяс … - С. 46.

ДАОО. – Ф.Р-129. – Оп. 1. – Спр. 521. – Арк. 25.

Городская колонизация Новороссии при Потемкине // Записки Одесского

археологического института. – 1922. - № 1; Очерк материальной и умственной культуры Новороссии при Потемкине // Записки Одесской высшей школы. – 1922. – В.ІІ.

Зленко Г. Євген Загоровський і його бібліографічна праця … – С. 21.

Історія Одеського університету за 100 років. – К., 1968. – С. 329.

Верменич Я. Парадигми “оновлення” в історичній науці: новий регіоналізм // Ейдос. –2006. – Вип. 2. – С. 216.

Зленко Г. Євген Загоровський і його бібліографічна праця … – С. 21.

Загоровский Е. Очерк истории Северного Причерноморья. – Ч. 1. –Одесса, 1922. – С. VII.

Дружинина Е. Северное Причерноморье в 1775 – 1800. – М., 1959. – С. 37.

Слабченко М. Щоденник // Заруба В. Вказ. праця. – С. 266.

Вісник Одеської комісії краєзнавства при УАН. – Ч. 4-5. – Секція соціально-історична. – 1929. – С. 147.

Зленко Г. Євген Загоровський і його бібліографічна праця … – С. 20.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 2051. – Арк. 8.

Першина З.В. Історія України в працях одеських дослідників // УІЖ. – 1994. – № 4. – С. 59.

Музичко О., Хмарський В. До історії київської історичної школи: Павло

Андрійович Іванов // УІЖ. – 2006. – № 5. – С. 149.

Загоровский Е. Организация управления Новороссией при Потемкине в 1774-1791 годах. – Одесса, 1913. – С. 15.

Общее собрание подготовительной по национальным делам комиссии //

Одесский листок. – 1919. – 1 апреля; ДАОО. – Ф. 153. – Оп. 1. – Спр. 89. – Арк. 52.

Санкт-Пітербурька філія архіву Російської Академії наук. – Ф. 116. – Оп. 2. – Спр. 473. – Арк. 1

Загоровский Е. Очерк … – С. 84 – 87.

Там само. – С. V, 99.

Записки історико-філологічного відділу ВУАН. – Кн. 4. – 1923. – С. 349.

Вісник Одеської комісії краєзнавства при УАН. – Ч. 4-5.Секція соціально-

історична. – 1929. – С. 147.

Рябінін-Скляревський О. Запорозькі заколоти та керуюча верства Коша ХVIII ст.// Малинова Г.Л., Сапожников И.В. А.А. Рябинин-Скляревский. – Одесса; К., 2000. – С. 106, 113, 114.

Загоровский Е. Взаимоотношения Запорожья и Русской правительственной власти во времена Новой Сечи. – Одесса, 1913. – 23 с.

Очерк ... . – С. 84-87, 95.

Загоровський Е. Запорозько-російська митна політика за часів Нової Січі // Юбілейний збірник на пошану акад. Дм. Івановича Багалія. – К., 1927. – С. 810.

Загоровський Є. Людність Степової України колись і тепер. – С. 50, 60, 62, 63.

Хіоні І.О. До історії Бузького козацького війська//Архіви України. – 1965. – №6. – С. 59; Хиони И.А. К вопросу о происхождении и национальном составе Бугского казачества // Записки Одесского археологического общества. – Одесса:Маяк, 1967. – Т. ІІ. – С. 289; Бачинський А.Д. Народная колонизация Придунайских степей в XVІІІ – начале ХІХ вв.: Дис… к.и.н. – Одеса,1969. – С.112; Козацтво на Півдні України. Кінець XVІІІ – ХІХ ст. –

Одеса: Друк, 2000. – С. 51,76; Гончарук Т.Г. Григорій Потьомкін – гетьман українського козацтва. – Одеса, Астропринт, 2002. – С. 137; Бачинська О. Українське козацтво в системі Російської і Турецької імперій // Історія українського козацтва. – К., 2007. – Т. 2. – С. 308.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-27

Номер

Розділ

КОЗАКОЗНАВЧІ СТУДІЇ