DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2007.2.158101

ОСОБЛИВОСТІ ТУРЕЦЬКОЇ ПОЛІТИКИ ГЕТЬМАНА Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Тарас Чухліб

Анотація


У статті на основі опублікованих і архівних документів розглянуто турецьку складову зовнішньої політики гетьмана Б.Хмельницького, з’ясовується самостійне значення відносин з Османською імперією, а також їх місце у процесі реалізації принципу полівасалітетності України. Вказано на частковий успіх Б.Хмельницького у справі досягнення фактичного протекторату з боку Туреччини та на перетворення турецького напрямку зовнішньої політики на традицію для низки наступних українськіх гетьманів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Грушевський М. Історія України-Руси. − Т. VII. – К.,1995. − C.471; Podgorodecki L., Raszba N. Wojna Chocimcka 1621 roku. – Krakow,1979. – S. 71.

Tretjak J. Hitoria wojny Chocimskiej (1621). – Krakow,1921. – S.150.

Брехуненко В. Стосунки українського козацтва з Доном у ХVІ – середині ХVІІ ст. – Запоріжжя,1998. − С. 160-161; Сас П. Політична культура українського суспільства. – К.,1998. − С. 163–164; Фаизов С. Первый крымско-запорожский военный союз // Україна в Центрально-Східній Європі. – Вип.5. – К.,2005. – С.197-208.

Федорук Я. Коментарі до статті І.Крип’якевича “Турецкая политика Богдана Хмельницкого” // Український археографічний збірник. – Вип.10/11. – К.,2006. – С.196.

Мицик Ю. Дипломатичне листування Османської імперії як джерело до історії Визвольної війни середини ХVІІ ст. // Международные отношения и государственные структуры в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе в XIV − XVIII вв. – Запорожье,1993. – С.44 – 45.

Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький: соціально-політичний портрет. – К.,1993. – С. 103; Пріцак О. Ще раз про союз Богдана Хмельницького з Туреччиною // Український археографічний щорічник. − Вип. 2. − К., 1993. − С. 180.

Памятники, изданные Киевскою комиссиею для разбора древних актов. − Т. 1. − Отд. ІІІ. – К., 1898. − С. 464.

Чухліб Т. Переяслав 1654 року та проблема міжнародного утвердження Українського гетьманату. – К.,2003. – С.34.

Там само. − С. 44, 46.

Пріцак О. Ще раз про союз Богдана Хмельницького з Туреччиною. − С. 177-192.

Цит. за: Степанков В. Проблема вибору протекції між Московською державою і Османською імперією у 1648 – 1654 роках // Переяславська рада та українсько-російська угода 1654 р.: історія, історіографія, ідеологія. – К., 2005. − С.24.

Флоря Б. Богдан Хмельницький і турецька “протекція” // Київська старовина (далі КС). − 2001. − № 3. − С. 92.

Там само.

Костомаров Н. Богдан Хмельницький данник Османской Порты // Он же. Исторические монографии и исследования. – Кн.5. – С.Пб.,1905. − С. 606.

Степанков В. Проблема вибору протекції між Московською державою і Османською імперією. – С.27 – 28.

Пріцак Л. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648 – 1657 рр. – Харків, 2003. – С.127 – 141.

Собрание государственных грамот и договоров. – Т.III. – М., 1822. − С. 444 − 447; Документи Богдана Хмельницького. - С.619 – 622; Універсали Богдана Хмельницького. 1648 – 1657. – К.,1998. − С.67 – 70.

Michałowski J. Księga pamiętnicza. − Kraków, 1864. − S. 554-555; Флоря Б. Богдан Хмельницький і турецька “протекція”. – С. 93.

Архив Юго-Западной России, издаваемый временною комиссиею для разбора древних актов (далі - Акты ЮЗР). − Т. VIII. − С.Пб., 1875. - С. 354; Пріцак Л. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648 – 1657 рр. − С. 130.

Rypka J. Z korespondence Vysoke Porty z Bogdanem Chmelnickym //Z dejin Vychodni Evropy a slovenstva: Sbornik venovany Jaroslavu Bidlovi. – Praga, 1928. – S.346 – 350.

Жерела до історії України-Руси. − Т. ХІІ. − Львів, 1911. − С. 139; Флоря Б. Богдан Хмельницький і турецька “протекція”. - С. 94.

Воссоединение Украины с Россией. Сб. документов (далі – ВУсР). - Т. ІІ. – М.,1953. − С. 185.

Грушевський М.Історія України-Русі. - Т. ІХ. - Ч. І. - К., 1996. - С. 54.

Katalog dokumentόw tureckich. Dokumenty do dziejόw Polski i krajόw ościennych w latach 1455–1672 / Opr. Z. Abrachamowicz. − Warszawa, 1959. − Р. 331.

Abrachamowicz Z. Comments on Three Letters by Khan Islam Gerey III to the Porte (1651) // Harvard Ukrainian Studies. – 1990. – Vol. XIV. − №1 − 2. – P.137 – 138.

Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. – С. 317-319; Пріцак Л. Із досліджень про державу Богдана Хмельницького. – Харків, 2003. − С.166 – 167.

Жерела до історії України-Руси. - Т. ХІІ. - С. 164.

Pamiętniki do panоwania Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza / Wyd. K. Wójcicki. - T. II. – Warszawa, 1846. - Р. 199.

ВУсР. - Т. ІІІ. – М., 1954. − С. 143.

Універсали Богдана Хмельницького. − С. 63.

Грушевський М. Історія України-Русі. – Т. IX. – Ч. 1. – С. 365−367.

Цит. за: Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. – С. 296.

Архів Головних актів давніх у Варшаві (далі − АГАД у Варшаві). – Ф. “Архів Коронний”. − Відділ “Козацькі справи”. − Папка 42. − Спр. 27. − № 6; Документи Богдана Хмельницького. − С. 226.

Документи Богдана Хмельницького. − С. 226.

Там само. - С. 233-234.

Бібліотека музею Чарторийських у Кракові. – Теки Нарушевича (далі – ТН). − № 146. − Арк. 211 −216; Документи Богдана Хмельницького. − С. 266−267.

Collectanea z dziejopisόw tureckich rzeczy do historii polskiej slużących. − T. I. − S. 204-205.

Флоря Б. Богдан Хмельницький і турецька “протекція”.−С. 98-99; Грушевський М. С. Історія України-Руси. − Т. ІХ. − Ч. 2. – К., 1931 − С. 784, 1545.

ВУсР. - Т. ІІІ. – С. 289, 302.

Федорук Я. Міжнародна дипломатія і політика України. 1654 – 1657. – Ч. І:1654 р. – Львів, 1996. − С.73.

Там само.

Флоря Б. Богдан Хмельницький і турецька “протекція”. − С. 101.

Там само.

Там само. − С. 102.

ВУсР. − Т. ІІІ. − С. 320.

Степанков В. Кам’янецька угода й Переяславська рада: спроба дослідження політичних наслідків Жванецької кампанії // Українсько-російський договір 1654 р.: нові підходи до історії міждержавних стосунків. – К.,1995. – С.13; Федорук Я. Міжнародна дипломатія і політика України. – Ч.1. – С. 15.

Степанков В. Кам’янецька угода й Переяславська рада. − С.6−13.

Відомо, що 8 січня 1654 р. на козацькій раді у провінційному полковому Переяславі не приймалася жодна угода між козацькою Україною та Московією. Лише у результаті тогорічних лютнево-березневих переговорів між гетьманським і царським урядами виникли два документи - 23 пункти - “статті”, які послав Б.Хмельницький до Москви і які мали лягти в основу майбутнього договору та 11 пунктів-“статей”, які прислав до Чигирина Олєксєй Міхайловіч. Лише окремі з цих Чигиринсько-Московських “статей” (їх називають ще “Березневими”) були виконані протягом наступних років. За твердженням багатьох вітчизняних і зарубіжних істориків, ні українська, ні московська сторони не дотримувалися досягнутих домовленостей, а отже, можна говорити лише про номінальний царський протекторат над Військом Запорозьким. Як до, так і після Переяславської ради, Б.Хмельницький визнавав над собою зверхність турецького султана. Отже, він “лякав” одного монарха іншим і намагався протиставити один одному тогочасних династичних володарів задля здобуття “удільності” для утвореної ним козацької держави. Легенда про Переяслав, як місце де начебто “возз’єдналися два народи” почала творитися вже від часів Пєтра І й набула свого завершення у 1954 р. Тоді комуністичною владою СРСР було ухвалено відповідний документ, який на довгі роки спотворював історичну дійсність, а особливо її усвідомлення українською та російською націями.

Акты ЮЗР. − Т. Х. – С.Пб.,1878. − С. 445−452.

Документи Богдана Хмельницького. − С. 323-325.

ВУсР. − Т. ІІІ. − С. 559−560.

Державний архів Львівської області. – Ф.26. − Р. 1932. − Оп.4. − Спр. 629: Czerewko W.-S. Przebieg dzialan wojennych Chmielnickiego w latach 1654 – 1655. – Lwów, 1932. − Арк. 82 – 83.

Заборовский Л. Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине ХVІІ в.–М.,1981.– С.47.

Памятники, изданные Киевскою комссиею (изд.2). – Т.ІІІ. – К.,1898. − С. 193 − 196.

Там само.

Акты ЮЗР. – Т.Х. – С.Пб.,1878. − С.588−597.

Заборовский Л. Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине ХVІІ в. – С. 137.

Грушевський М. Історія України-Руси. – Т.ІХ. – Ч.2. – С.1098 – 1099; Заборовский Л. Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине ХVІІ в. – С. 138.

АГАД Варшава. – Ф.”Архів Коронний”. − Відділ “Козацький”. − №60; Мицик Ю. Нововиявлені документи з історії Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. // Український історичний журнал. – 1998. − №6. – С. 115 −116.

Документи Богдана Хмельницького. – С.461 – 463.

Чауш (чавуш) – службовець турецького уряду, який часто відряджався до османських провінцій для доставки наказів.

Санин Г. Порта, Крым и страны Восточной Европы в 50 – 60-е гг. XVII в. // Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в ХVII в. – Ч. 2. – М.,2001. − С.37.

Крип’якевич І. Турецька політика Богдана Хмельницького // Український

археографічний збірник. – Вип.10/11. – 2006. − С.157.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523