DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2007.2.158161

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ОДЕСИ (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)

Наталя Діанова

Анотація


Розвиток Одеси в досліджуваний період мав низку специфічних особливостей, які виділяли її серед інших міст Російської імперії. Перспективи причорноморського торгового порту та чисельні урядові пільги для жителів сприяли швидкому заселенню міста. Міське населення формувалось із представників різних етнічних груп і віросповідань: жителів околиць, переселенців із інших російських губерній, селян-втікачів, іноземних колоністів. Стрімкий економічний розвиток Одеси перетворив її в середині ХІХ в. на розвинуте європейське місто, яке займало третє місце в Росії за чисельністю населення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Скальковский А. Первое тридцатилетие истории города Одессы. 1793-1823. – Одесса, 1837.

Болдирєв О. Одесі – 600. Історичний нарис. – Одеса: Юг, 1994.

Мицик Ю. А. Оригінальна теорія виникнення Катеринослава історика початку ХІХ ст. // Південна Україна XVIII-XIX століття. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя: РА "Тандем-У", 2001. – С. 219-223.

Надлер В. К. К изучению истории г. Одессы. – Одесса: Тип. Кирхнера, 1893. – С. 4.

Вигель Ф. Ф. Записки. – М.: Изд. Русск. архива, 1892. – Ч. 6. –С. 102, 186.

Герлігі П. Одеса: Історія міста, 1794-1914. – К.: Критика, 1999. – С. 26.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое (далі – ПСЗРИ.І). – Т. XVI. – № 12 099; Т. XХІІІ. – № 17 392; Т. XХХIХ. – № 29 910, № 30 115.

ПСЗРИ.І. – Т. XХІІІ. – С.Пб., 1830. – № 17 320.

Военно-статистическое обозрение Российской империи. – С.Пб.,1849. – Т. 11. – Ч.1. Херсонская губерния. – С. 189-195.

Державний архів Одеської області (далі − ДАОО). – Ф. 3 – Оп. 1. – Спр. 54. – Арк. 67.

Шмидт А. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Херсонская губерния. – С.Пб.: Военная типография, 1863. – Ч. 1. – С. 538.

Маркевич А. И. Еще слова два о жизни в Одессе // Одесский альманах на 1839 год. – Одесса, 1839. – С. 485; Герлігі П. Одеса ... – С. 131.

Скальковский К. Воспоминания молодости: По морю житейскому, 1843 - 1869. – С.Пб.: Тип. А. Суворина, 1906. – С. 19.

ДАОО. – Ф. 4. – Оп. 4. – Спр. 153. – Арк. 153.

Російський державний історичний архів (далі – РДІА). – Ф. 18. – Оп. 4. – Спр. 163. – Арк. 85, 145-147.

ДАОО. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 237. – Арк. 2.

Пятигорский Г. М. Греческие переселенцы в Одессе в конце XVIII – первой трети ХІХ веков // Из истории языка и культуры стран Центральной и Юго-Восточной Европы. – М.: Наука, 1985. – С. 51-52.

Діанова Н. М. Історія релігії та церкви в Україні: Навчальний посібник до спеціального курсу для студентів історичного факультету. Частина перша: ІХ-ХІХ ст. – Одеса, 2006. – С. 82-83.

Мазаракіс-Еніан І. К. Філікі Етерія // Музей Філікі Етерія. Одеса. Історичні нариси. – Афіни, 1994. – С. 71.

Дьомін О. Б. Одеса та грецька історична наука (ХІХ – початок ХХ ст.) // Записки історичного факультету /ОДУ ім.І.І.Мечникова. –Одеса, 1999. – Вип. 8. – С. 172, 175.

Плесская-Зебольд Э. Г. Одесские немцы, 1803-1920. – Одесса: ТЭС, 1999. – С. 65-68.

Скальковский А. Первое тридцатилетие… – С. 134.

Причерноморские немцы. Их вклад в развитие г. Одессы и региона, 1803-1917. Биб. указатель /Сост. В. В. Самодурова. – Одесса: Астропринт, 1999. – С. 33.

Діанова Н. М. Формування та розвиток німецьких колоній у містах Південної України в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. //Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – Вип. 16. – К.: Унісерв, 2004. − С. 58-59.

Герлігі П. Одеса: Історія міста... – С. 129.

Історія Одеси / Кол. авт. гол. ред. В. Н. Станко. – Одеса: Друк, 2002.– С. 104.

Шайкевич Б. О. Одеса – огнище на българската култура. – Одесса: Маяк, 1995. – С. 4-5.

Шмидт А. Материалы для географии и статистики… – С. 834.

Діанова Н.М. Єврейське населення міст Південної України у першій половині ХІХ ст. //Записки історичного факультету/ОНУім.І.І.Мечникова.– Одеса, 2005.–Вип.15.–С. 171− 173.

Кабузан В. М. Народонаселение Бессарабии и левобережных районов Приднестровья. – Кишинев: Штиинца, 1974. – С. 59.

Діанова Н. М. Кристалізація українсько - російських відносин як консолідуючий фактор в процесі заселення та розвитку міст Південної України (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ століть) // Україна і Росія: досвід історичних зв’язків та перспективи співробітництва: збірник наукових праць / За ред. О. І. Кожухаря та В. О. Вєтохіної. – Кривий Ріг, 2004. − С. 146−147.

Даль В. О наречиях русского языка // Толковый словарь. – М.:Русский язык, 1978. – С. III-IV.

Гончарук Т. Про роль нащадків української козацької старшини в історії Одеси кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. // Чорноморська минувшина: Записки Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України. – Вип. 1. – Одеса, 2006. – С. 34-38.

Історія Одеси… – С. 102.

Діанова Н. М. Кристалізація українсько - російських відносин...– С. 148.

Аксаков И. Исследование торговли на украинских ярмарках. – С.Пб., 1858. – С. 7-12.

Скальковский К. Воспоминания молодости… – С. 19.

Гончарук Т. Г. Купцы Новиковы в дореволюционной Одессе //Історичне краєзнавство Одещини: Зб. матеріалів. – Одеса, 1995. – Вип. 6. – С. 31.

РДІА. – Ф. 128. – Оп. 4. – Спр. 68. – Арк. 64.

О торговом сословии Одессы, особенно русском//Одесский вестник. – 1845. – 25, 28 апреля.

РДІА. – Ф. 1290. – Оп. 4. – Спр. 84. – Арк. 1, 22-36; Архів Санкт-Петербурзького інституту історії Російської Академії Наук – Ф. 30. – Оп. 2. – Спр. 64. – Арк. 5-452.

Дружинина Е. И. Возникновение городов на Юге Украины и США: общее и особенное // Новая и новейшая история. – 1979. – № 2. – С. 76.

РДІА. – Ф. 1290. – Оп. 5. – Спр. 5. – Арк.. 11.14.16; Ф. 1288. – Оп. 25. – Спр. 78. – Арк. 2-6.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523