DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2007.2.158164

ФОРМУВАННЯ СТАНУ “МАЛОРОСІЙСЬКИХ КОЗАКІВ” наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст.

Олександр Кухарук

Анотація


В статті розглянутий процес питання про причини формування та трансформацій в соціально−економічному становищі та правовому статусі стану
“малоросійських козаків”наприкінці XVIII − початку ХІХ ст. з’ясовано, що своїм
існуванням та правами вони становили виключення з інших станів Російської
імперії, залишили прагнення до вольності та “автономізму”, зберегли масове
відчуття козацької особливості, спеціфічну самоідентифікацію, стали носієм ідеї
“українства”, забезпечуючи її безперевне існування в різних проявах у ХІХ ст.


Повний текст:

PDF

Посилання


Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. [Навчальний посібник для учнів гуманітарних гімназій, ліцеїв, студентів історичних факультетів вузів, вчителів]. – К., 2000. – С. 16. В. Кравченко вважає цю роботу Я. Грицака монографією, названою підручником “по недоразумению”. Дозволимо уточнення, це дійсно монографія, видана й перевидана під грифом підручника, виходячи з реалій сучасної української дійсності. Навіть більше – робота виконана в рамках проекту, подібного до того, в якому прийняв участь В. Кравченко, лише замість “Окраины Российской империи”, він називався дещо коректніше “Dzieje Krajow Europy Sroodkowo - Wschoolniej” (Див. Яковенко Н. Нічого не має бути дорожчого над вольність// Український гуманітарний огляд. – К., 2002. – Вип.7. – С. 13). Саме статус підручника різних редакцій сприяв поширенню цієї непересічної праці та поглядів Я. Грицака.

Касьянов Г. Теорії нації. – К., 1999. – С. 295.

Мацузато К. Ядро или периферия империи? Генерал-губернаторство и малороссийская идентичность // УГО. – К., 2002. – Вип. 7. – С. 78-80. Викликає повагу виваженість та кадрова добросовісність К.Мадузато, хоч деякі його висновки особливо 1, 3 та останній носять занадто суб’єктивний характер.

Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини. 1760-1830. – К., 1996. – С. 20-31; Столетие военного министерства. – С.Пб., 1902. – Т. 4. – 2.1. – Кн. 1. − С. 211; Ключевський В. Курс русской истории. – М., 1937. – Ч. 5. – С. 118-128; Пайпс Р. Россия при

старом режиме. – М., 1993. − С. 195-198; Миллер А.И. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХIХ века). – С.Пб., 2000.; Кравченко В. Украина, Империя, Россия… (обзор современной украинской историографии)// Западные окраины Российской империи. – М., 2006. − Прил. 2. - С. 488-489. Відома і україномовна версія статті В.Кравченка, проте ми дозволяємо цитування російською, оскільки саме російський варіант є базовим, а в україномовному варіанті спостерігаються певні зміщення акцентів навіть в назві (див.: Кравченко В. Україна, Імперія, Росія... Огляд сучасної української історіографії//УГО. - 2004. – Вип., 10, - С. 115-154); Миллер А.И. Гетманщина в ХVIII в. – потеря автономии // Западные окраины Российской империи. – М., 2006.

Евстафьев П.П. Восстание военных поселений Новгородской губернии в 1831 г. – М., 1934. − С. 31-34.

Полное собрание законов Российской империи.Собрание І (Далі − ПСЗРИ. І). – Т. XVIII. − №№ 12985, 12997, 13195.

Миллер Д. Превращение казацкой старшины в дворянство //КС. −1897. − № 1. – С. 9-36.

Ключевський В. Курс русской истории. – М., 1937. – Ч. 5. – С. 96-101.

Миллер О. Западные окраины… - С. 57.

Миллер Д. Превращение казацкой старшины …. − № 2. – С. 200-204.

Миллер О. Западные окраины… - С. 52.

ПСЗ РИ. І. - Т. 22. - № 15907; Миллер Д. Превращение казацкой старшины ….. - № 2. – С. 193-214; № 3. – С. 351-374.

Стороженко П. К истории Малороссийских казаков в конце XVIII и в начале ХІХ в //КС. – 1897. - № 4. – С. 124-156; № 6. – С. 460-483; ПСЗРИ.І. – Т. 22. - № 15724. 16602, 16603.

Ключевский В. Курс русской истории. – М., 1937. – Ч. 5. – С., 131-132.

Ефименко А. Турбаевская катастрофа // Южная Русь. – С.Пб., 1903. – Т. 2. – С. 144-174.

Ключевский В. Курс русской истории… - С., 132.

Миллер Д.П. Превращение казацкой саршины …. – Кн. 1. − С. 2.

Безотосный В. Кто такие казаки // Родина. – М., 2004. − № 5. – С. 7-13.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1989. – Т. 2. – С. 73-74.

Маркедонов С. Заколдованное слово // Родина. – М., 2004. - № 5. – С. 23.

Стороженко Н. К истории Малороссийских казаков… − 1897. – Кн. 6. – С. 460-464.

Павловский И.Ф. Малороссийские ополчения в 1812 году по архивным данным // КС. – 1906. – Кн.9. – С. 1-20.

Державний архів Чернігівської області (дані − ДАЧО). –Ф. 128.–Оп. 1. −Спр. 428.– Арк. 249.

Бантыш-Каменский О.М. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. – М., 1991. – Ч. 2. – С. 244.

Там само. - Ч. 1. – С. 241

Там само. - Ч. 3. – С. 21-22.

ДАЧО. – Ф. 128. – Оп. 1. – Спр. 428. – Арк. 188-188 зв., 272.

Кухарук А. Запорожское наследие // Родина. – М., 2002. - № 5. –С. 82-83.

Шандра В. Малоросійське генерал-губернаторство. 1802-1856. – К., 2001. – С. 73.

Павловский И.Ф. Очерки деятельности малороссийского генерал-губернатора кн. А.Б. Куракина (1802-1808). – Полтава, 1914. – С. 32, 42.

Шандра В. Малоросійське генерал-губернаторство… С. 42.

ПСЗРИ. І. – Т. 27. − № 20823.

Шандра В. Малоросійське-генерал-губернаторство…. – С. 13

Стороженко Н. К истории малороссийских казаков… . – Кн.6. – С. 466.

*** Збережено стиль оригіналу.

Там само. - Кн. 4. – С. 142-145.

ДАЧО. – Ф. 128. – Оп. 1. – Спр. 428.

Дружинина Е.И. Южная Украина 1800-1825. – М., 1970. – С. 95.

Шандра В. Малоросійське генерал губернаторство… – С. 95-107.

Там само. – С. 99.

Там само. – С. 100.; Павловский И.Ф. Малороссийское ополчение в 1812 году по архивным данным // КС. – 1906. – Кн. 4. – С. 1-20.

Павловский И.Ф. Малороссийское ополчение в 1812 году по архивным данным // КС. – 1906. – кн. 10. – С. 156-158; Стороженко М. К истории малороссийских казаков…. – Кн. 11.

Ячменихин К. Армия и реформы: военныепоселения в Российского самодержавия. – Чернигов. – 2006. – С. 50-81; Ячменихин В., Ячменихин М. К. Проект утворення військових поселень на Лівобережній Україні в 50-х роках 19 ст. // Сіверянський літопис. – 2002. - № 3. – С. 50-54.

Сухтелен П.П. Из записной книжки // Русский архив. – 1876. – Кн. 1. – С. 354.

Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. – М., 1989. – С. 77-83.

Ю.В. Речь кн. Н.Г. Репнина и дело об ее напечатании//КС. –1890. –Кн. 7. – С.118-123.

Шандра В. Малоросійський генерал-губернатори… - С. 138-139.

Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. – С. 96-98.

Шандра В.Малоросійські генерал-губернатори… – С. 159.

Шандра В. Малоросійські генерал-губернатори… - С. 140-141.

Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия. − М., 1990. – С. 8-72.

Мироненко С.В. Самодержавие и реформы… - С. 99.

ПСЗРИ. І. – Т. ХХVІ. - № 28022.

ПСЗРИ. І. – Т. ХХVІІ. - № 28241.

Шандра В. Малоросійське генерал-губернаторство… - С. 125-129.

ДАЧО. – Ф. 128. – Оп. 1. – Спр. 3352-3354.

Тама само. – Спр. 5886.

Письмо кн. Н.Г.Репнина к иператору Николаю Павловичу…. − С. 557-560.

РДВІА. – Ф. 38. – Оп. 4. – Спр. 14; Спр. 542; Спр. 550.

Ячменіхін В., Ячменіхін К. Проект утворення військових поселень на Лівобережній Україні // Сіверянський літопис. – 2002. − № 3. − С. 50-54.

ПСЗРИ.ІІІ. – Т. VII. - № 5458; ДАЧО. – Ф. 128. – Оп. 4. – Спр. 3348.

Номис М. Несколько заметок к автобиографической записке И.И.Сердюкова // КС. – 1897. – Кн. 4. – С. 157-162.

ПСЗРИ.ІІ. – Т. X. – 6727.

Низиветтер А. Исторические очерки. – М.,912;Пресняков А.Е. Апогей самодержавця. Миколай I. – Л., 1925.

ПСЗРИ.ІІ. – Т. VI. - № 4864.

Шандра В. Малоросійське генерал-губернаторство… - С., 155-154.

Там само. – С. 288-294.

Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия. – М., 1990. – С. 100-196.

Стороженко М. К истории малоросийских казаков…. − Кн. 4. – С. 124.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Print ISSN: 2519-2523