DOI: https://doi.org/10.18524/2519-2523.2006.1.158787

ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ ЧОРНОМОРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ У ДОКУМЕНТАХ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Тетяна Подкупко

Анотація


У статті показані основні засади чорноморської політики гетьмана Б. Хмельницького на підставі джерел середини XVII ст., в яких відбиті зміни акцентів і першочергові завдання цієї політики. Підкреслено геополітичну та економічну важливість вирішення чорноморської проблеми для Козацько-Гетьманської держави.


Повний текст:

PDF

Посилання


Костомаров Н. Собрание сочинений. Исторические монографии и исследования. – С.Пб., 1903. – Кн. 4. – Т. 22.: Богдан Хмельницкий; Яворницкий Д. Источники для истории запорожских казаков: в 2-х томах. – Владимир, 1903; Документи Богдана Хмельницького (1648-1657) / Упорядники І. Крип’якевич, І. Бутич. – К., 1961; Федорук Я. Універсали та листи Богдана Хмельницького (11 документів) // Україна модерна. – Львів, 1996. – Число 1. – С. 135-145; Гвоздик-Пріцак П. Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорозьке. – К., 1999; Подкупко Т. Міжнародний аспект чорноморської політики часів гетьманства Б. Хмельницького // Записки історичного факультету. – Вип. 13. – Одеса, 2003. – С. 50-57 та ін.

Документи Богдана Хмельницького... – К., 1961. – С. 645-646.

Там само. – К., 1961. – С. 646.

Там само.

Зборівський трактат // Історія Русів/Перекл. І. Драча; вступ. ст. В. Шевчука. – К.., 1991. – С. 138-139.

Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею (далі - Акты ЮЗР). – Т. 10. – С.Пб., 1863-1899. – С. 239-305.

Алепский П. Описание путешествия патриарха Макария совершенного в 1654 году // Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. – Т. 4. – 1897. – С. 14-195.

Крип’якевич І. Полуднева Україна в часи Богдана Хмельницького // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – Львів, 2001. – С. 172.

Акты ЮЗР. – Т. 10. – С.Пб, 1863-1899. – С.295-305.

Памятники, изданные временною комиссиею для разбора Древних актов, высочайше учрежденною при Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – К., 1848. – Т. 1. – С. 151.

ІР НБУВ НАНУ. – Ф. II. – Спр. 15557-15561. – Арк.1-14.

Алепский П. Описание путешествия патриарха Макария… . – С. 14-195.

Акты ЮЗР. – Т. 10. – С.Пб., 1863-1899. – С. 57.

Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі-ЦДІАУК). ― Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 895. – Арк.18.

Крип’якевич І. Полуднева Україна в часи Богдана Хмельницького // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – Львів, 2001. – С. 179.

Алепский П. Описание путешествия патриарха Макария….- С. 14-195

Акты ЮЗР. – Т. 10. – С.Пб., 1863-1899. – С.105-108.

Документи Богдана Хмельницького... – К., 1961. – С. 619-622.

Там само. – К., 1961. – С. 619-622.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Print ISSN: 2519-2523